Od lat angażujemy stołeczne instytucje w działania w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". Współpraca z instytucjami stanowi ważny element projektu. Pracujemy nad rozwojem wolontariatu m.in. z:  bibliotekami, domami kultury, domami i ośrodkami pomocy społecznej, placówkami wychowania pozaszkollnego czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W związku z tym, że coraz więcej instytucji organizuje dobrze funkcjonujący wolontariat, naszym kolejnym krokiem było stworzenie warunków do ich wzajemnej współpracy. Tak powstały „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu”.

"Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" to działanie umożliwiające otrzymanie dofinansowania dla partnerstw instytucji publicznych, które wspólnie rozwijają wolontariat.  Celem powstawania partnerstw jest stworzenie przestrzeni do współpracy instytucji, wspólnej realizacji projektów wolontariackich i wyjścia poza swoją instytucję z promocją idei wolontariatu. 

Pilotaż partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu odbył się w 2019 roku. W efekcie zrealizowano cztery partnerskie dzielnicowe projekty na terenie Bemowa, Mokotowa, Rembertowa i Wawra. Przez kolejne lata działanie „Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu” rozwijało się i rok 2022 zakończyliśmy z 34 dofinansowanymi projektami. Udało nam się uruchomić dwie tury, z czego w I dofinansowanie otrzymało 20 partnerstw, a w drugiej 14.

W tworzenie działań partnerskich włączyły się w sumie 92 instytucje i organizacje na terenie 16 dzielnic. Były to biblioteki, domy pomocy społecznej, fundacje, organizacje pozarządowe, miejskie instytucje kultury, ośrodki wsparcia i ośrodki pomocy społecznej, przedszkola, placówki wychowania pozaszkolnego i placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły oraz urzędy dzielnic. Najwięcej partnerstw zrealizowano na Włochach i Wawrze.

Partnerstwo by mogło uzyskać dofinansowanie musiało spełniać poniższe warunki:

  • Składać się z przynajmniej dwóch instytucji publicznych
  • Realizacja założonych działań powinna przełożyć się na rozwój wolontariatu wśród partnerów projektu a także w społeczności lokalnej.

grafika z podsumowaniem liczbowym, zawartym w tekście powyżej

Poniżej przedstawiamy instytucje, które w tym roku realizowały działania partnerskie.Książka i sztuka - wolontariat

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w partnerstwie z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr XV (filią Biblioteki Publicznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy) zrealizowało działanie mające na celu rozwój wolontariatu w każdej z instytucji. Polegało na połączeniu obszaru czytelniczego z artystycznym. Z udziałem wolontariuszy zorganizowane zostały warsztaty dla żoliborskich przedszkoli, seniorów i młodzieży. Wolontariusze włączali się również w akcje charytatywne.


Kapsel Tour (Mistrzostwa gry w kapsle inspirowane Wyścigiem Pokoju)

W celu realizacji działania "Kapsel Tour" swoje siły połączyły cztery instytucje: Białołęcki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 356 oraz Szkoła Podstawowa nr 112. Wolontariusze ze szkół, biblioteki oraz domu kultury zaangażowali się w organizację wyścigu "Kapsel Tour" w trzech obszarach: zadania związane z przygotowaniem makiet w ramach warsztatowej pracy pod okiem fachowca, obsługę wyścigu (np. rejestrację uczestników, prezentację wyników, pomoc informacyjną itp.) oraz opracowanie koncepcji całego przedsięwzięcia oraz przebiegu mistrzostw.

Zbudowany tor kapslowy posłuży na Białołęce również przy kolejnych okazjach.

zdjęcia z gry na torze do kapsli


Bajki pomagajki, czyli bajki wolontarystyczne dla dzieci w języku polskim i ukraińskim

W ramach działania Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z Przedszkolem Integracyjnym nr 120 zrealizowali cztery warsztaty wolontarystyczne dla przedszkolaków, podczas których dzieci dowiedziały się czym jest wolontariat oraz miały okazję zastanowić się nad postaciami bajek, nawiązującymi do tematyki wolontariatu. W efekcie spotkań, w których uczestniczyła również autorka i graficzka - Agnieszka Kazała, powstały cztery bajki zebrane w książce wydanej w nakładzie 500 egzemplarzy.


Wolontariacki piknik rodzinny

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy połączyła swoje siły z Domem Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”. Działanie miało zachęcić do udziału w wolontariacie, na rzecz instytucji kultury z Ursusa, całe rodziny. Zorganizowano w tym celu piknik prowadzony przez wolontariuszy z rodzinami dla mieszkańców dzielnicy, na którym zaplanowano wiele atrakcji i stoisk tematycznych.


Azymut na wolontariat

Działanie zaplanowane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy miało wymiar zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Efektem profesjonalnego szkolenia dla wolontariuszy były podjęte przez nich konkretne działania. Całość skupiona była wokół tematyki osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze dowiedzieli się jak funkcjonują poszczególne grupy osób, jakie mają trudności i potrzeby i jak można im pomagać. Mieli okazję wykorzystać tę wiedzę, projektując działania pozwalające na integracje poszczególnych grup społecznych.


Senior-mentor: edukacyjne wsparcie dla uczniów szkół podstawowych

Projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych został opracowany przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” wraz z partnerami: Szkołą Podstawową nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisławy Czarnowskiej, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Warszawską Radą Seniorów. W ramach działania zrekrutowani zostali wolontariusze-seniorzy posiadający doświadczenia z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej. Zostali oni również przeszkoleni przez WCIES z metodyki nauczania i stworzyli tzw. pogotowie korepetytorskie – specjalne dyżury wolontariackie dla uczniów, którzy takiego wsparcia potrzebowali.


Międzypokoleniowe Włochy 2

Kontynuację projektu „Międzypokoleniowe Włochy” z zeszłego roku podjęło Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem MAKAO. Działanie zakładało organizację 10 spotkań wolontariuszy z seniorami. Miały one na celu integrację międzypokoleniową, nawiązanie i wzmacnianie relacji młodzieży z seniorami, a także wsparcie seniorów poprzez aktywizację, rozmowę i wspólne działanie.


„Wolontariat – to co nakręca mnie do działania”

Projekt to zadanie, którego podjęło się Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ze Szkołą Podstawową nr 58 im. T. Gajcego i Stowarzyszeniem Vox Humana. Miał on na celu promocję wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy i składał się z czterech części: wolontariatu rodzinnego „Miło wśród zieleni” – tworzenia ogrodu społecznego, wolontariatu wielokulturowego – realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego, wolontariatu młodzieżowego oraz wsparcia wolontariuszy.

tworzenie ogrodu społecznego przez wolontariuszy Centrum Kultury i Aktywności Targówek


„Jesteśmy tu” – portrety mokotowskich wolontariuszek i wolontariuszy

To kontynuacja działań społeczno-artystycznych z 2020 roku. Tak jak poprzednio w projekt ten zaangażowane były 3 domy kultury z Mokotowa: Dom Kultury „KADR”, Służewski Dom Kultury i Dom Kultury „Dorożkarnia”. W ramach zadania rozbudowano stworzony wtedy szalik z portretami wolontariuszy o wizerunki kolejnych. Działanie tak jak ostatnio, poprzedziły warsztaty portretowe.


Praska dusza wolontariusza

Celem tego projektu było wzmocnienie lokalnego wolontariatu wokół dwóch partnerskich instytucji: Domu Kultury „Praga” oraz Międzypokoleniowej Klubokawiarni NASZA prowadzonej przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Działania były kontynuacją projektu z poprzedniego roku „Strzelecka – Stalowa, wolontariat od nowa!”.


„Wolontariat w obrazkach” – warsztaty komiksowe i linorytowe dla dzieci i młodzieży

Partnerstwo Domu Kultury „Wygoda” z Zespołem Szkół nr 74 zakładało wzajemne poznanie specyfiki placówek oraz integrację we wspólnych działaniach wolontariackich, którym głównym przedmiotem była organizacja warsztatów komiksowych, podczas których dzieci i młodzież z wolontariuszami stworzyli obrazki z nowymi przygodami wolontariusza Zygfryda. Powstałe komiksy wykorzystano do publikacji broszury z komiksem. Zorganizowane zostały również warsztaty linorytowe w efekcie których powstała pieczątka z napisem promującym wolontariat oraz logo placówki.

warsztaty komiksowe dla wolontariuszy


„Jak pracować z osobami z doświadczeniem uchodźczym?” – program wsparcia wolontariuszy działających na terenie dzielnicy Ochota

Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury Ochoty wraz z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota”, Fundacją Ambulans z Serca, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Teatrem Ochoty. Zakładał kompleksowe przygotowanie wolontariuszy do pracy z uchodźcami w każdej z instytucji. Był także elementem przygotowania wolontariuszy oraz przestrzenią do wymiany doświadczeń z pracy w sytuacji kryzysu humanitarnego. Program był wzbogacony i zróżnicowany dzięki odmiennej perspektywie każdej z instytucji partnerskich.


Świąteczne Centrum Wolontariatu we Włochach 2022

Projekt zakładał partnerską organizację i realizację wydarzenia świątecznego przez 7 instytucji i organizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienice Włochy, Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 77, Szkoła Podstawowa nr 94 i Zespół Szkół nr 17. Dzięki współpracy, siły połączyli wolontariusze z całej dzielnicy Włochy i we współpracy z OPS Włochy oraz partnerami i darczyńcami przygotują paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy.


Sieciowanie wawerskich wolontariuszy

Wolontariusze w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i w Wawerskim Centrum Kultury to osoby dorosłe pracujące a także młodzież ucząca się i studiująca. Instytucje, w ramach współpracy, zaprosiły ich do szkoleń przydatnych podczas ich działania – zakresu współpracy z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, a także na warsztaty artystyczne i spotkania integracyjne.


„Sztuka nie wyklucza” – mural na kamienicy

Projekt „Sztuka nie wyklucza” to kolejne partnerstwo na Włochach. W ramach tego działania zorganizowane zostały warsztaty z grafitti dla wolontariuszy. Jednak głównym przedmiotem realizacji tego projektu była realizacja muralu na jednym z budynków na Włochach. Działanie realizowane było przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w partnerstwie z Fundacją Daj Herbatę, Urzędem Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa – Ogniskiem Okęcie, Szkołą Podstawową nr 94 oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Kamienice Włochy.


Praski WolONtariusz

Projekt „Praski WolONtariusz” miał na celu promocję wolontariatu wśród mieszkańców dzielnicy Praga-Północ oraz sieciowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Działanie realizowane było przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i Biblioteką Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.


Latający Uniwersytet Wolontariatu

Działanie składało się z trzech elementów i zainicjowane zostało przez Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w partnerstwie z Miejscem Aktywności Lokalnej „Surma” – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota”, Fundacją Ambulans z Serca oraz Biblioteką Publiczną w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W ramach współpracy zorganizowano spotkania sieciujące dla ochockich koordynatorów wolontariatu i szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności pracy w nurcie networkingu, stworzono dla nich wirtualną przestrzeń wsparcia oraz podsumowano działalność wolontariacką w 2022 roku w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.


BUDUJEMY mosty, łamiemy bariery! – wspólny projekt dla wolontariatu

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 oraz Stowarzyszenie „Dobra Wola” podjęli wspólne działania, mające na celu promocję idei wolontariatu. Głównym założeniem projektu było stworzenie przestrzeni do współpracy instytucji partnerskich. Składał się on z trzech działań: spotkania artystycznego w DPS „Budowlani” pn. „Burzymy bariery”, dnia w ogrodzie „Budujemy mosty” oraz koncertu finałowego.


Warsztat „Pomagiernik”

W ramach wspólnego działania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bezpieczna wyspa”, Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 zorganizowano warsztat „Pomagiernik”. Jest on miejscem nauki i pracy w zakresie umiejętności stolarskich, majsterkowania i szeroko rozumianego rękodzieła. Jako wolontariusze „Pomagiernika” działają chłopcy z ZPOW. Wytworzone przez nich przedmioty (ławki, stoliki, stołki, doniczki, półki, budy dla psów, ramki, pudełka) trafiają do partnerów projektu. W celu przeszkolenia wolontariuszy, nawiązano współpracę z pracownią Wood Workshop. Młodzież została przeszkolona przez specjalistów z obsługi sprzętu stolarskiego i wytwarzania różnorodnych przedmiotów. Działaniu towarzyszyły również szkolenia z zakresu wiedzy o wolontariacie, projektowania stron internetowych, podstaw copywritingu i reklamy w internecie.


V Gala Wolontariatu 2022

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy już po raz piąty zorganizował Dzielnicową Galę Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W roku 2022 do tego działania dołączyli również Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st Warszawy, Dom Kultury Włochy, Przedszkole nr 314 oraz Szkoła Podstawowa nr 94. Gala była okazją do podziękowania wolontariuszom oraz koordynatorom wolontariatu za podejmowane przez cały rok działania na terenie dzielnicy.

Gala Wolontariatu w dzielnicy Włochy


Wolontariusze dla EKOwiedzy

Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w partnerstwie z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom na Jagiellońskiej” zrealizowało działanie „Wolontariusze dla EKOwiedzy”. Był to cykl szkoleń dla wolontariuszy nawiązujący do hasła przewodniego Dnia Ziemi „Inwestuj w naszą planetę”. W ramach partnerstwa zaplanowane zostały również liczne działania towarzyszące: warsztaty z wykonywania witraży roślinnych oraz świec sojowych, uprawa roślin metodą kokedamy (tworzenie wiszących ogrodów). Odbył się także dzień promocji wolontariatu.


Połączeni wolontariatem

W celu realizacji działania „Połączeni wolontariatem" swoje siły połączyły cztery instytucje: Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie”, Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte oraz Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wolontariusze ze szkół oraz biblioteki mieli okazję do integracji. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty podczas których stworzone zostały ulotki i plakaty promujące wolontariat na terenie Rembertowa. Wolontariusze i koordynatorzy wzięli również udział w szkoleniu na temat tworzenia podcastów.


Gala wolontariatu w Domu Kultury Rembertów

W ramach działania Dom Kultury „Rembertów” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zorganizował Galę Wolontariatu przeznaczoną dla wolontariuszy, którzy w ciągu roku aktywnie działali na rzecz dzielnicy Rembertów i jej mieszkańców. Gala odbyła się oczywiście przy okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia 2022 r. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów.


Dziecięcy uśmiech dla Seniora

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana połączyło swoje siły z Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Działanie miało na celu kształtowanie postaw szacunku do osób starszych i empatii dla drugiego człowieka. W ramach tego międzypokoleniowego projektu wolontariusze z OPP nr 2 wykonywali podczas warsztatów upominki dla seniorów z DPS „Pod Brzozami”. Zorganizowane zostało także wspólne spotkanie mające na celu międzypokoleniową integrację i wymianę doświadczeń.


Wspomnienia z wolontariatu

Działanie zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zakładało promowanie dobrych praktyk oraz korzyści wynikających z działalności wolontariackiej. Przeprowadzono wywiady z wolontariuszami, którzy od marca 2020 pomagali zarówno podczas pandemii jak i kryzysu uchodźczego związanego z wojną w Ukrainie, a także podejmowali inne działania na rzecz mieszkańców Bemowa. Rezultatem tych rozmów była książka zawierająca spisane wywiady. Książka w formacie PDF dostępna jest również do pobrania. Aby pobrać, kliknij w grafikę poniżej. Zapraszamy do lektury.

 okładka książki "Zwykli niezwykli"


Książka dla Seniora

Projekt mający na celu umożliwienie dostępu i zwiększenie czytelnictwa w grupie seniorów z bemowskiego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” został opracowany przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W ramach działania wolontariusze dostarczali książki z biblioteki do DPS. Zostały również zorganizowane warsztaty plastyczne podczas których, wolontariusze wykonali dla seniorów zakładki do książek.


Domki dla kotów

Budowy domków dla kotów podjęły się Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej i Fundacją dla Zwierząt ARGOS. Działanie zakładało budowę ok. 40 takich domków, które pomogą przetrwać zimę wolno żyjącym i bezdomnym kotom na terenie dzielnicy Wesoła.

kot wychodzący ze zbudowanego przez wolontariuszy domku


„Ochotnicy” Przedszkolakom – wspólnie czytamy, bawimy się i poznajemy tradycję…

Projekt to zadanie, którego podjęło się CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego z Przedszkolem nr 60. Był on skierowany do najmłodszych mieszkańców Dzielnicy Włochy. Głównym celem współpracy pomiędzy Liceum a Przedszkolem było nawiązanie nowych relacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami, a także kształtowanie u starszych uczniów postaw opiekuńczości i empatii.


Rozwój praskiego i wawerskiego wolontariatu – „Razem możemy więcej!”

To różnorodne działania mające na celu rozwijanie wolontariatu na terenie dzielnic Praga-Południa i Wawer. W projekt ten zaangażowane były 3 instytucje i organizacje: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima oraz Szczep 147 „Błękitni” im. T. Sygietyńskiego Anin Międzylesie. W ramach zadania zorganizowano m.in. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w formie sztafety na ergometrze wioślarskim, a także uroczyste podsumowanie działań połączone z wręczeniem nagród dla wolontariuszy.


Integracja międzypokoleniowa seniorów poprzez wolontariat

Celem tego projektu było międzypokoleniowa integracja poprzez wolontariat organizowany przez 6 partnerów: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Szkołę Podstawową nr 392, LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 oraz Dom Seniora „Piękny Brzeg”. Działania zakładały spotkania młodzieży z seniorami podczas różnorodnych aktywności, takich jak spotkania w żoliborskich klubach seniora, nauka obsługi komputera i telefonu, warsztaty terapii zajęciowej i rękodzielnicze itp.


Służewska Studnia Pomysłów

Partnerstwo Służewskiego Domu Kultury ze Szkołą Podstawową nr 46 im. Stefana Starzyńskiego zakładało rozwój i promocję wolontariatu w obu placówkach oraz próbę diagnozy potrzeb i pomysłów aktywistów Służewa poprzez założenie Studni Pomysłów w ogólnodostępnej dla mieszkańców przestrzeni, pełniącą także funkcję miejsca integracji dla wolontariuszy.

Służewska studnia pomysłów


Wolontariat od kuchni

Projekt realizowany przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z Wawerskim Uniwersytetem III Wieku, Hufcem ZHP Warszawa Wawer, XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliana Tuwima i Wawerskim Centrum Kultury. Zakładał podtrzymanie przyjacielskich relacji powstałych przy okazji działań skierowanych do uchodźców. Zorganizowano w tym celu warsztaty kulinarne połączone z dyskusjami na różne tematy dot. wolontariatu.


Wolontariat, czyli co można zrobić nie tylko dla siebie

Projekt zakładał stworzenie video-instrukcji z zaprezentowanymi możliwościami zaangażowania dla kandydatów na wolontariuszy. Działaniu towarzyszyły szkolenia z wystąpień. Partnerstwo zainicjowane zostało przez Wawerskie Centrum Kultury filię Marysin, a dołączyły do niego Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I oraz Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej.


Wolontariat na Start

„Wolontariat na Start” to projekt łączący Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliana Tuwima, Szkołę Podstawową nr 124 im. Stanisława Jachowicza, Szkołę Podstawą nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych i Szkołę Podstawą nr 86 im. Bronisława Czecha. Była to już kolejna edycja tego działania. Tak jak w poprzednich latach, tak i w roku 2022 zorganizowane zostało spotkanie dla koordynatorów wolontariatu służące wymianie doświadczeń i zaplanowaniu działań na kolejny rok. Odbyło się również spotkanie integracyjne dla wolontariuszy połączone ze szkoleniem z pierwszej pomocy.


Z niecierpliwością czekamy na szczegółowe relacje ze zrealizowanych działań!

Wszystkim nawiązanym w ubiegłym roku partnerstwom gratulujemy i życzymy kolejnych inspiracji i pomysłów na działania.


Działanie "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" jest elementem projektu "Ochotnicy warszawscy".