Dzień Dobry! 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znane szerzej jako RODO. Ponieważ zarejestrowałaś/zarejestrowałeś w naszym serwisie konto wolontariusza lub konto dla swojej instytucji lub organizacji pragniemy poinformować Cię o zasadach, na jakich przetwarzamy twoje dane.

Informacja dotyczy także osób, które założyły na portalu konto dla swojej organizacji czy instytucji.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem twoich danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Po co przetwarzacie moje dane osobowe?

Dane w portalu www.ochotnicy.waw.pl są przetwarzane w celach:
1. Założenia indywidualnego konta na portalu www.ochotnicy.waw.pl, co ułatwia osobom zainteresowanym wolontariatem oraz organizatorom wolontariatu wzajemny kontakt.
2. Przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach dotyczących działań wolontariackich, rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej za pomocą e-maila i telefonu.
3. Działań analitycznych – dla zbierania informacji i opracowywania danych statystycznych dotyczących wolontariatu w Warszawie
4. Przekazania danych osobowych wolontariusza (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) organizatorowi wolontariatu, do którego wolontariusz zgłosi się za pomocą portalu.

Czy udostępniacie, przekazujecie komuś moje dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?

Jeżeli założyłeś konto wolontariusza, odbiorcą twoich danych osobowych będą organizatorzy wolontariatu, do których się zgłosisz. Jeżeli jesteś zalogowany w portalu i klikniesz w przycisk „Dołącz teraz” w danej ofercie wolontariatu, twoje dane – imię, nazwisko i e-mail trafią do organizatora tego wolontariatu, wraz z informacją, że się zgłosiłeś. To pozwoli mu skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię do współpracy. Nie przekazujemy twoich danych żadnym innym organizatorom wolontariatu – poza tymi do których się zgłaszasz. Jeżeli organizator jedynie zamieścił ofertę, ale nie przyjmuje zgłoszeń za pomocą naszego portalu, (tylko za pomocą e-maila lub własnej strony internetowej), nie przekazujemy mu twoich danych.

Jeżeli założyłeś konto dla organizatora wolontariatu – instytucji czy organizacji pozarządowej którą reprezentujesz, twoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail, które podałeś w formularzu, będą widoczne dla wszystkich odwiedzających naszą stronę. To pozwoli kandydatom na wolontariuszy sprawny kontakt z twoją instytucją lub organizacją. Dlatego zalecamy by wpisywać tam służbowe dane kontaktowe.

Odbiorcą danych są także podmioty które zapewnia naszemu portalowi wsparcie techniczne oraz ciągłe, sprawne działanie.

Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

Przez jaki czas będziecie przechowywać moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres działania indywidualnego konta na portalu www.ochotnicy.waw.pl. Jeżeli poprosisz o usunięcie konta – usuniemy twoje dane. Jeżeli poprosisz o usunięcie danych, będziemy musieli usunąć także konto.

Na jakiej podstawie przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyraziłaś / wyraziłeś zakładając konto w portalu www.ochotnicy.waw.pl

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości założenia konta w portalu www.ochotnicy.waw.pl .

Bez podania danych nie można zakończyć procesu rejestracji – konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości założenia konta.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
- zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,
- przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem dla którego zostały zebrane,
- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą profilowane.

Co, jeżeli mam więcej pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania twoich danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..