Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych jest realizowany od 2017 roku i jako pierwszy w Warszawie wsparł instytucje o podobnym profilu działalności we wdrażaniu wolontariatu. 

Założeniem było przygotowanie dla bibliotek dedykowanych działań, dopasowanych do ich specyfiki i stworzenie na ich bazie kompleksowego programu, który pozwala na wprowadzenie wolontariatu od podstaw, a w dalszej perspektywie, stopniowe jego rozwijanie. Na bazie doświadczeń programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach powstały podobne programy dla innych grup instytucji – domów kultury, ośrodków opiekuńczo-leczniczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Biblioteki działające na terenie Warszawy coraz częściej stanowią przestrzeń, w której zarówno można wypożyczyć książki, jak i wziąć udział w szeregu ciekawych aktywności prowadzonych przez pracowników lub wolontariuszy. Wolontariat biblioteczny jest działaniem za pomocą którego placówki m.in.:

 • rozwijają swoją ofertę kulturalną,
 • otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy
 • promują swoją działalnością w środowisku lokalnym.

Wolontariusze w bibliotekach są wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach. Ochotnicy wykonują szereg różnorodnych działań np.: prowadzą dodatkowe zajęcia, organizują konkursy, realizują swoje autorskie projekty.

Wolontariat służy nie tylko samej bibliotece, jest też szansą dla wolontariuszy na zdobycie cennego doświadczenia i rozwinięcie swoich zainteresowań.

Organizacja wolontariatu to również sposób na współtworzenie przez mieszkańców dzielnicy oferty biblioteki, a poprzez to wzmocnienie jej jako miejsca otwartego i rozpoznawalnego na kulturalnej mapie Warszawy.

Od 2017 roku  w programie wzięło udział ponad 80 filii bibliotecznych z terenu całej Warszawy. Warszawskie biblioteki i ich filie wspiera łącznie już blisko 1000 wolontariuszy. Pozwala to bibliotekom realizować dodatkowe projekty edukacyjne i społeczne, mające na celu m.in. promocję czytelnictwa.

Grupa ludzi stojąca przed czerwono-niebieskim neonem z napisem "Salon literacki ks. Twardowskiego"

Cele programu:

 • zaprezentowanie potencjału wolontariatu w bibliotekach,
 • przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne dla każdej instytucji możliwości i indywidualny sposób jej funkcjonowania,
 • przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdej z bibliotek,
 • wdrożenie w bibliotekach wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów,
 • wzmocnienie współpracy między koordynatorami wolontariatu w bibliotekach, wspieranie wymiany dobrych praktyk,
 • tworzenie wspólnoty wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w bibliotekach.

Kompleksowy program obejmuje 2-letni cykl szkoleniowy. Filie, które przystąpiły do programu i zakończyły etap szkoleniowy zachęcamy do skorzystania  z innych form wspierających dalszy rozwój wolontariatu oraz sieciowanie instytucji. 2-letni program jest natomiast otwarty dla nowych filii bibliotecznych i przewidujemy kontynuować go przez kolejne lata.

Etapy programu i formy wsparcia:

 • program szkoleniowy dla grupy podstawowej, będącej w pierwszym roku programu; na program składają się szkolenia grupowe, wizyty studyjne w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu, spotkania polegające na indywidualnym wsparciu koordynatora wolontariatu oraz grant finansowy na rozwój wolontariatu w placówce,
 • program szkoleniowy dla grupy zaawansowanej, będącej w drugim roku programu; na program składają się analogicznie do roku poprzedniego szkolenia grupowe, wizyty studyjne w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu, spotkania polegające na indywidualnym wsparciu koordynatora wolontariatu oraz grant finansowy na rozwój wolontariatu w placówce
 • działania wspierające, dedykowane ambasadorom programu i pracownikom bibliotek zainteresowanym wolontariatem, niezależnie od ich uczestnictwa w programie; działania te obejmują możliwość skorzystania z dofinansowania na rozwój partnerstw instytucji wzmacniających wolontariat, sprawowanie mentoringu nad placówkami mniej doświadczonymi w rozwijaniu wolontariatu lub możliwość skorzystania z opieki mentora oraz cykliczne fora koordynatorów wolontariatu w bibliotekach.


FORA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU W BIBLIOTEKACH

Dla wszystkich bibliotekarzy i bibliotekarek zainteresowanych tematem wolontariatu realizujemy dodatkowo Fora koordynatorów wolontariatu w bibliotece. Udział w spotkaniach mogą wziąć wszyscy bibliotekarze i bibliotekarki zainteresowani/e tematem wolontariatu w bibliotekach (zarówno osoby, które ukończyły już program szkoleniowy, jaki i pracownicy bibliotek niebiorący udziału w programie).

Celem spotkań jest:

Uroczyste zakonczenie programu dla koordynatorow wolontariatu w bibliotekach


Program realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.


Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w bibliotekach w naszych tekstach:

Sprawdź jak wyglądał przebieg programu:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznejdomach kulturyinstytucjach opiekuńczo-leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczychplacówkach edukacji pozaszkolnej oraz teatrach.


 Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.


Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy była Fundacja Civis Polonus.