Program rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej to program edukacyjny dedykowany młodzieżowym domom kultury, ogniskom pracy pozaszkolnej, ogrodom jordanowskim, bursom internatom oraz wszystkim innym placówkom edukacji pozaszkolnej. 

Działanie realizowane jest od 2020 roku. Biorą w nim udział placówki z całej Warszawy.

Cele programu

Celem programu jest wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami tak, aby wolontariat przyniósł korzyść zarówno placówce jak i samym wolontariuszom. Wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej może stać się narzędziem za pomocą którego placówki m.in.:

  • rozwiną swoją ofertę kulturalną,
  • otworzą się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy oraz wychowanków placówki,
  • pogłębią współpracę ze szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy i całej Warszawy,
  • nawiążą kontakty z pracownikami i koordynatorami wolontariatu w innych placówkach,
  • wypromują swoją działalność w środowisku lokalnym oraz wzmocnią postawę zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży - swoich wychowanków.

Wolontariusze w placówkach mogą być wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach, mogą również angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności czy inicjatyw realizowanych w mieście. 

Formy wsparcia

Program podzielony jest na cztery etapy odpowiadające kolejnym kwartałom roku szkolnego i na każdym etapie opiera się na udziale placówek w założonych formach wsparcia:

  • szkoleniach grupowych,
  • indywidualnym mentoringu,
  • wizytach studyjnych – będących spotkaniem z koordynatorem wolontariatu z instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub placówki oświatowej o dobrze rozwiniętym wolontariacie.

Równolegle z uczestnictwem w szkoleniach, każda placówka tworzy wewnętrzny dokument „Program rozwoju wolontariatu w placówce edukacji pozaszkolnej”, będący kompleksowym programem rozwoju wolontariatu dostosowanym do potrzeb i możliwości placówki.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu dla placówek edukacji pozaszkolnej są bursy, internaty, młodzieżowe domy kultury, ogrody jordanowskie, ogniska pracy pozaszkolnej, międzyszkolne ośrodki sportowe oraz Pałac Młodzieży.


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, bibliotekach, szkołach, instytucjach opiekuńczo-leczniczych oraz ośrodkach pomocy społecznej.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.