Każda z placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m. st. Warszawy to przede wszystkim dom dla wychowanków, w którym osoby wspierające ich rozwój fizyczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny pomagają im odnaleźć się w zmieniającym się współczesnym świecie. Poza wychowawcami i opiekunami taką rolę mogą pełnić również wolontariusze. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych wolontariusze w czasie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i specjalistycznych dzielą się z dziećmi swoimi umiejętnościami, wiedzą, pomysłami. Dzięki wolontariuszom dzieci w szerszym zakresie biorą udział w aktywnościach dnia codziennego. 

Wolontariat jest działaniem wspierającym i rozwijającym placówki opiekuńczo-wychowawcze na wielu polach. W celu organizowania wolontariatu w sposób systemowy, osadzenia go w strukturze organizacyjnej placówek i zbliżenia się do jego profesjonalizacji, w 2020 roku opracowany został Model Organizacji Wolontariatu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych m.st. Warszawy. Jest on efektem współpracy Stowarzyszenia Q Rozwojowi, kadry Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wolontariuszy, na co dzień wspierających placowki, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Opracowanie Modelu Organizacji Wolontariatu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych było zwieńczeniem trwającego od października 2019 r.do grudnia 2020 r. projektu finansowanego przez m.st. Warszawę, pn. „Wolontariat na miarę - rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Q Rozwojowi. Celem głównym projektu był rozwój i strukturyzacja wolontariatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy.

Od 2021 roku Zespół Rozwoju Wolontariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowdzi działania mające na celu wdrożenie opracowanego Modelu, czyli dokumentu regulującego sposób i warunki organizacji wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Treść dokumentu określa strukturę wolontariatu opisując szczegółowo rolę i obowiązki Koordynatora wolontariatu w Zespole do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz rolę i obowiązki Opiekuna wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wdrożenie modelu opiera się na organizacji szkoleń dla Koordynatorów wolontariatu oraz Opiekunów wolontariuszy w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których pracownicy placówek i zespołów poznają swoje obozwiązki wynikające z funkcji koordynatora wolontariatu i opiekuna wolontariuszy oraz wypracowują wspólnie rozwiązania i dokumnety, które będą służyły przy wspólpracy z wolontariuszami. .

W 2021 roku cykl szkoleń obejmuje: 

  • Spotkanie dla Koordynatorów wolontariatu w Zespołach do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na temat obowiązków Koordynatora wolontariatu. Koordynator wolontariatu nadzoruje organizację wolontariatu w placówkach obsługiwanych przez zespół. Ściśle współpracuje z opiekunami wolontariuszy w placówkach. dba o wszelkie kwestie formalne związane z wolontariatem, ponadto promuje wolontariat, rekrutuje wolontariuszy i dba o rozwój wolontariuszy zapewniając cykliczne wydarzenia, szkolenia i superwizje.
  • Spotkanie dla Opiekunów wolontariuszy i Koordynatora wolontariatu na temat obowiązków Opiekuna wolontariuszy, prowadzone osobno dla każdego Zespołu. Opiekun wolontariuszy dba o stały kontakt z wolontariuszami, nadzoruje ich pracę, motywuje i wspiera w działaniach. Współpracuje z koordynatorem wolontariatu.
  • Spotkanie na temat współpracy Opiekunów wolontariuszy z Koordynatorem wolontariatu, prowadzone osobno dla każdego Zespołu. 
  • 3 spotkania dla koordynatorów wolontariatu, połączone z otwarymi wizytami studyjnymi w formule online dla zainteresowanych koordynatorów wolontariatu i opiekunów wolontariuszy​. Wizyty studyjne są prowadzone przez instytucje i organizacje pozarządowe z dużym doświadczeniem w organizacji wolontariatu, a ich celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk związanych z organizacją wolontariatu. 

W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, instytucjach opiekuńczo-leczniczychbibliotekach, szkołach oraz placówkach edukacji pozaszkolnej.


Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.