Program rozwoju wolontariatu w domach kultury to dedykowane działanie, za pomocą którego instytucje otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze są zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki.

Wolontariat staje się powszechnym narzędziem otwierającym warszawskie domy kultury na współpracę z mieszkańcami miasta. Wolontariusze wspierają pracowników w codziennych obowiązkach, a swoimi pomysłami i działaniami wzbogacają ofertę kulturalną instytucji. Mieszkańcom natomiast wolontariat umożliwia zdobycie doświadczenia, rozwijanie swoich zainteresowań oraz poznanie bliżej warszawskich instytucji kultury. Wolontariat umożliwia wyjście z roli odbiorcy kultury, by stać się jej współtwórcą.

Cele programu

 • zaprezentowanie potencjału wolontariatu w domach kultury,
 • przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne dla każdej instytucji możliwości i sposób jej funkcjonowania,
 • przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdym z domów kultury,
 • wdrożenie w domach kultury wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów,
 • wzmocnienie współpracy między koordynatorami wolontariatu w domach kultury, wspieranie wymiany dobrych praktyk,
 • tworzenie wspólnoty wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w placówkach kultury.

Etapy programu

Programem objęte zostały wszystkie domy kultury, działające na terenie Warszawy. Działanie realizowane jest od 2018 roku. Wówczas do programu przystąpiło 21 placówek. Rok później dołączyło do programu kolejnych 10. Program w początkowym etapie wspierał instytucje w zaplanowaniu i wdrożeniu wolontariatu w oparciu o ich indywidualne potrzeby i możliwości. Wówczas wsparcie obejmowało:

 • szkolenia grupowe,
 • wizyty studyjne w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu,
 • spotkania polegające na indywidualnym wsparciu koordynatora wolontariatu
 • grant finansowy na rozwój wolontariatu w placówce

W kolejnych latach funkcjonowania programu, kiedy doświadczenie placówek w rozwijaniu wolontariatu było coraz większe, wprowadzano działania wspierające wymianę dobrych praktyk oraz współpracę między domami kultury.
Od 2019 roku, dodatkowym wsparciem jest możliwość skorzystania z dofinansowania na rozwój partnerstw instytucji wzmacniających wolontariat.
Z kolei w 2020 roku wprowadzone zostało pilotażowe działanie polegające na powołaniu zespołu mentorów ds. wolontariatu z grupy Ambasadorów programu – w 2020 roku grupę tę stanowiło 7 domów kultury. Zadaniem mentorów jest wspieranie domów kultury z mniejszym doświadczeniem, dzielenie się z nimi swoją wiedzą i wypracowanymi rozwiązaniami.

Aktualne działania

Obecnie wszystkie domy kultury działające na terenie Warszawy, będąc po 2- lub 3-letnim udziale w programie, są przeszkolone w zakresie opracowania i wdrażania programu wolontariatu dostosowanego do potrzeb placówki oraz w zakresie współpracy z wolontariuszami. W 2021 roku wsparcie domów kultury opiera się na działaniach sieciujących i umożliwiających wymianę dobrych praktyk. Działania te składają się z dwóch elementów:

 • Forum koordynatorów wolontariatu w domach kultury, organizowanym 2 razy do roku w formie spotkań, z których każde poświęcone jest innej tematyce związanej ze współpracą z wolontariuszami; w spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy pracownicy domów kultury zainteresowani tematem wolontariatu (zarówno osoby, które ukończył program szkoleniowy jaki i pracownicy nie biorący udziału w programie); 
 • Sieci mentorów wolontariatu w domach kultury, w których mentorami są uczestnicy, którzy ukończyli 2-letni program rozwoju wolontariatu w domach kultury; zadaniem mentora jest wsparcie pracowników innych domów kultury w organizacji wolontariatu; mentorzy objęci są dodatkowym programem szkoleniowym, na który składają się 3 szkolenia. Opieka mentorska w wymiarze do 10 godzin (5 spotkań) wiąże się z otrzymaniem dofinansowania na działania związane z wolontariatem.

Dowiedz się więcej o programie z naszych artykułów:

fot: Podsumowanie Programu rozwoju wolontariatu w 2019 roku.

Grono uczestników i prowadzących na podsumowaniu programu w 2019 r.

Infografiki podsumowujące program w 2020 roku:

Infografika przedstawiająca liczbę domów kultury biorącą udział w programie i działania, które obejmuje program

Infografika przedstawiająca liczbę wolontariuszy w somach kultury w 2020 roku: 210 wolontariuszy


Partnerstwa w ramach programu rozwoju wolontariatu:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" realizowane są również programy rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych, domach pomocy społecznej oraz placówkach edukacji pozaszkolnej.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.


Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy w latach jest Fundacja Szkoła Liderów.