Do grona ponad 100 instytucji uczestniczących w programach rozwoju wolontariatu realizowanych w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” dołączyły kolejne placówki! 8 września 2021 r. oficjalnie rozpoczęliśmy Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy, którego założeniem jest kompleksowe wsparcie i przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami. Oferowane działania edukacyjne, doradcze i superwizyjne mają przyczynić się do podniesienia kompetencji koordynatorów wolontariatu, a przez to wzmocnienia całej instytucji.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział przedstawiciele 18 warszawskich ośrodków pomocy społecznej, a wśród nich dyrektorzy, koordynatorzy i inne osoby opiekujące się wolontariuszami z ramienia instytucji. Jak mówi Agata Bąk ze Stowarzyszenia Q Rozwojowi, realizującego Program, wysoka frekwencja to wyraz motywacji do wdrażania zmian usprawniających organizację wolontariatu w swoim środowisku pracy.

Pierwsza część spotkania przeznaczona była na omówienie założeń Programu, poszczególnych działań i oczekiwanych rezultatów. Ważnym elementem drugiej części było wystąpienie przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, dla których współpraca z wolontariuszami jest integralną częścią codziennej pracy. Marcin Świderski - koordynator wolontariatu w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawa opowiedział o rozwoju instytucji poprzez wolontariat i budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu. Przedstawicielka Narodowego Instytutu Wolności - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym motywowania i nagradzania wolontariuszy. Całość podsumował Oleg Samoilenko z Armii Zbawienia mówiąc o niestereotypowym spojrzeniu na wolontariat. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami networkingowymi.

Uczestnicy programu siedzą w sali konferencyjnej, w tle prezentacja wyświetlana na rzutniku

Wolontariat w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej realizowany jest od lat - co nie zawsze i nie dla każdego jest oczywiste. Przedstawiciele wszystkich 18 ośrodków deklarują potrzebę i chęć współpracy z wolontariuszami. Często brakuje jednak jasnych standardów, rzetelnie opracowanych i wdrażanych procedur, które przyczyniłyby się do jeszcze lepszego rozumienia idei wolontariatu i wzrostu zainteresowania pracą non-profit wśród mieszkańców Warszawy. - mówi Agata Bąk ze Stowarzyszenia Q Rozwojowi - Zależy nam na tym, aby w ramach Programu rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy, w każdym OPS został wypracowany wewnętrzny program wolontariatu.

Chcemy, aby wolontariusze angażujący się w działania na rzecz lokalnej społeczności - dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami czuli się dobrze zaopiekowani. Chcemy też, aby uczestnicy programu podnieśli swoje umiejętności podczas dedykowanych szkoleń i konsultacji, co w rezultacie pozwoli na wzmocnienie wizerunku OPS jako organizacji dobrze przygotowanej do współpracy z wolontariuszami. 


Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". Do końca 2021 roku bezpośrednim realizatorem Programu jest Stowarzyszenie Q Rozwojowi


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu
domach kulturybibliotekachszkołachplacówkach edukacji pozaszkolnej oraz instytucjach opiekuńczo-leczniczych

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu w Warszawie.