Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Centrum Usług Społecznych

Adres organizatora

Z. Nałkowskiej 11
01-886 Warszawa
Polska

O organizacji

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Celem działania Centrum jest tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom m.st. Warszawy samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, w szczególności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz ich integrację ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb. Do zadań Centrum należy organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz realizacja programu „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

E-mail

dpotyralska@um.warszawa.pl

Telefon

222774970
Wyślij rekomendację dla tego organizatora