Porozumienie dla wolontariuszy od 13 do 18 roku życia

pobierz wzór porozumienia 

Porozumienie zostało przygotowane na podstawie zapisów wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz doświadczeń m.st. Warszawa, zdobytych podczas organizacji licznych akcji wolontariackich.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie osiągnęła pełnoletniości, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Integralnym elementem porozumienia jest oświadczenie opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna, porozumienie nie jest skuteczne.

Poniższy dokument został przygotowany jako wzór porozumienia, zawierający szczegółowe zapisy w celu zadbania o bezpieczeństwo zarówno organizatora wolontariatu, jak i wolontariusza. Zaproponowany wzór może zostać przekształcony i dostosowany do potrzeb poszczególnych organizatorów wolontariatu współpracujących z młodzieżą poniżej 18 roku życia.

Żółtymi polami zaznaczone są zapisy opcjonalne.

Przykład:

Tekst zaznaczony żółtym polem

Część z nich opatrzona jest dodatkowym komentarzem pogrubionym i napisanym niebieskim kolorem 

Przykład:

Komentarz pogrubiony i napisany niebieskim kolorem 

W przypadku pozostałych zapisów - rekomendujemy ich pozostawienie.

Zespół ds. wolontariatu miejskiego

 

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH

przez osobę niepełnoletnią w wieku od 13 do 18 roku życia.

zawarte w dniu [miejsce na datę zawarcia porozumienia] r. w Warszawie, pomiędzy: [miejsce na nazwę podmiotu] z siedzibą [miejsce na siedzibę] REGON [miejsce na numer REGON], NIP [miejsce na numer NIP] reprezentowanym przez: [miejsce na osobę reprezentującą] , zwanym dalej Korzystającym,

a

Panem/Panią [miejsce na imię i nazwisko wolontariusza/ki] nr legitymacji szkolnej/dowodu osobistego [miejsce na numer legitymacji szkolnej/dowodu osobistego], PESEL [miejsce na numer PESEL] zamieszkałym/ą w [miejsce na nazwę miejscowości], ul. [miejsce na nazwę ulicy], zwanym/ą dalej Wolontariuszem, następującej treści:

W dalszej części Umowy Korzystający i Wolontariusz będą nazywani również Stronami.

§ 1

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

§ 2

Wolontariusz oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie niniejszego porozumienia, która stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontariackim, które ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

§ 4

 1. Strony zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:
  1. [miejsce na nazwę działania/projektu]
 2. Wolontariusz zobowiązuje się dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
  1. [miejsce na wykonywane świadczenia]

§ 5

 1. Porozumienie zawarte jest na okres od dnia [miejsce na datę rozpoczęcia] do dnia [miejsce na datę zakończenia], przy czym rozpoczęcie wykonywania świadczeń Strony ustalają na dzień [miejsce na datę], zaś ich zakończenie na dzień [miejsce na datę zakończenia]. 

  Zapis świadczy o możliwości zawarcia porozumienia w okresie obejmującym szkolenia/przygotowania do wykonywania świadczeń oraz podsumowanie projektu. Warto oprócz tego okresu zawrzeć informację w jakim terminie wolontariusz będzie wykonywał świadczenia wymienione w § 4. Dzięki zawarciu porozumienia obejmującego szkolenia oraz podsumowanie projektu, wolontariusz może zostać objęty ubezpieczeniem podczas ich trwania. Pokazuje także wolontariuszowi realny czas trwania całego projektu, podczas którego będzie zaangażowany, a nie tylko czas wydarzenia.

 2. [OPCJA] Szczegółowy harmonogram zadań Wolontariusza zostanie ustalony w późniejszym, ustalonym przez obie strony terminie oraz zostanie zaakceptowany przez Opiekuna prawnego.

  Taki zapis jest szczególnie ważny w przypadku projektów, w trakcie których wolontariusz będzie zaangażowany w działania realizowane o różnych godzinach lub w różnych miejscach. Daje również pewność, że opiekun wyraził zgodna zaangażowanie swojego dziecka/podopiecznego w konkretnych terminach.

 3. Strony ustalają możliwość wcześniejszego, niż to określono w ust. 1, jednostronnego rozwiązania Porozumienia za [miejsce na liczbę dni wypowiedzenia] dniowym wypowiedzeniem. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności (…).

 4. W przypadku naruszenia przez Wolontariusza istotnych warunków Porozumienia, Korzystającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Miejscem wykonywania czynności będzie [miejsce na wpisanie miejsca wykonywania działań, np. m.st. Warszawa, Rzeczpospolita Polska].

  Wpisanie ogólnego obszaru wykonywania świadczeń jak teren całego miasta/całego kraju, umożliwia objęcie Wolontariusza ubezpieczeniem na szerszym obszarze.

§ 6

 1. Korzystający zobowiązuje się poinformować Wolontariusza o specyfice wykonywania świadczeń oraz o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących obowiązkach, jak również zapewnić dostępność tych informacji.
 2. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.
 3. Korzystający zobowiązuje się poinformować Opiekuna prawnego i Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

§ 7

Wolontariusz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celu organizacji i promocji wolontariatu przez [miejsce na nazwę organizatora wolontariatu].

Zapis ten umożliwia Korzystającemu kontakt z wolontariuszem w trakcie trwania porozumienia oraz korzystanie ze zdjęć z wizerunkiem wolontariusza, wykonanych podczas trwania porozumienia, w celu promowania i organizowania wolontariatu w organizacji/instytucji po zakończeniu trwania porozumienia.

[OPCJA] § 8

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z: (…)

[OPCJA] § 9

 1. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
 2. Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków.

Korzystający może, ale nie musi zwracać dodatkowe koszty, które Wolontariusz ponosi w ramach odbywania wolontariatu. Jeśli Korzystający zdecyduje się na umieszczenie tego punktu w porozumieniu, powinien uszczegółowić jakie to mogą być koszty oraz jakie są zasady ich zwrotu.

§ 10

 1. Wolontariuszowi wykonującemu świadczenia w okresie powyżej 30 dni przysługuje ubezpieczenie podstawie odrębnych przepisów  z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 2. Wolontariuszowi wykonującemu świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni Korzystający zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania porozumienia.

§ 11

Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w trakcie realizacji akcji, spowodowane przez Wolontariusza.

§ 12

Wolontariusz zobowiązany jest do wskazania osoby, którą należy poinformować w razie wypadku:

Imię i nazwisko: [miejsce na imię i nazwisko]

Adres zamieszkania: [miejsce na adres zamieszkania]

Telefon: [miejsce na numer telefonu]

§ 13

Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście i bez zgody Korzystającego nie może powierzyć wykonania świadczeń innej osobie.

§ 14

Wolontariusz może w każdym czasie wystąpić o  wydanie przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

§ 15

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Spory związane z niniejszym Porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Korzystającego.

§ 18

Porozumienie sporządzono w [miejsce na liczbę egzemplarzy] jednobrzmiących egzemplarzach, po [miejsce na liczbę egzemplarzy] dla Wolontariusza oraz Korzystającego.

KORZYSTAJĄCY

[miejsce na podpis korzystającego]

WOLONTARIUSZ

[miejsce na podpis wolontariusza/ki]

* niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie opiekuna prawnego

Ja [miejsce na imię i nazwisko opiekuna prawnego] nr dowodu osobistego [miejsce na numer dowodu osobistego] PESEL [miejsce na numer PESEL] adres zamieszkania [miejsce na adres zamieszkania] oświadczam, że: jestem opiekunem prawnym Wolontariusza [miejsce na imię i nazwisko wolontariusza/ki] oraz zapoznałem/am się z treścią porozumienia wolontariackiego i wyrażam zgodę na jego zawarcie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na  potrzeby kontaktu w związku z wolontariatem mojego dziecka/podopiecznego.

Data i podpis

[miejsce na datę i podpis]

Dodatkową częścią porozumienia z wolontariuszem w wieku 13-18 lat oraz załącznika podpisywanego przez opiekuna prawnego powinna być zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Informacja o danych osobowych powinna być odpowiednio dostosowana do specyfiki danej instytucji, dlatego nie uwzględniamy jej w treści wzoru.