Porozumienie zostało przygotowane na podstawie zapisów wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz doświadczeń m.st. Warszawa zdobytych podczas organizacji licznych akcji wolontariackich. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie osiągnęła pełnoletności, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Integralnym elementem porozumienia jest oświadczenie opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna, porozumienie nie jest skuteczne.

Poniższy dokument został przygotowany jako wzór porozumienia, zawierający szczegółowe zapisy w celu zadbania o bezpieczeństwo zarówno organizatora wolontariatu, jak i wolontariusza. Zaproponowany wzór może zostać przekształcony i dostosowany do potrzeb poszczególnych organizatorów wolontariatu współpracujących z młodzieżą poniżej 18 roku życia.

Żółtymi polami zaznaczone są zapisy opcjonalne. Część z nich opatrzona jest dodatkowym komentarzem. W przypadku pozostałych zapisów- rekomendujemy ich pozostawienie. 


WZÓR POROZUMIENIA O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH
przez osobę niepełnoletnią w wieku od 13 do 18 roku życia

klikając tutaj możesz ściągnąć wzór porozumienia do samodzielnej edycji

zawarte w dniu data w miejsce pomiędzy:

Nazwa podmiotu, z siedzibą w adres organizacji, nr KRS, reprezentowanym przez osoba reprezentująca organizację

zwanym dalej „Korzystającym”,

a

Imię i nazwisko wolontariausza legitymującym/a się dowodem osobistym/ legitymacją szkolną o numerze numer dokumentu, PESEL numer PESEL, zamieszkałym/a adres wolontariusza,

zwanym dalej „Wolontariuszem/Wolontariuszką.”

W dalszej części Umowy Korzystający i Wolontariusz będą nazywani również Stronami.

§ 1

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

§ 2

Wolontariusz oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie niniejszego porozumienia, która stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontariackim, które ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

§ 4

 1. Strony zawierają porozumienie o współpracy w zakresie nazwa działania/projektu.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:

§ 5

 1. Porozumienie zawarte jest na okres od dnia …... do dnia ……..., przy czym rozpoczęcie wykonywania świadczeń Strony ustalają na dzień ……, zaś ich zakończenie na dzień ..….

  Zapis świadczy o możliwości zawarcia porozumienia w okresie obejmującym szkolenia/przygotowania do wykonywania świadczeń oraz podsumowanie projektu. Warto oprócz tego okresu zawrzeć informację w jakim terminie wolontariusz będzie wykonywał świadczenia wymienione w § 4 Dzięki zawarciu porozumienia obejmującego szkolenia oraz podsumowanie projektu, wolontariusz może zostać objęty ubezpieczeniem podczas ich trwania. Pokazuje także wolontariuszowi realny czas trwania całego projektu, podczas którego będzie zaangażowany, a nie tylko czas wydarzenia.
 2. [OPCJA] Szczegółowy harmonogram zadań Wolontariusza zostanie ustalony w późniejszym, ustalonym przez obie strony terminie oraz zostanie zaakceptowany przez Opiekuna prawnego.

  Wpisanie ogólnego obszaru wykonywania świadczeń jak teren całego miasta/całego kraju, umożliwia objęcie Wolontariusza ubezpieczeniem na szerszym obszarze.

 

§ 6

 1. Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń.
 2. Korzystający zobowiązuje się poinformować Wolontariusza o specyfice wykonywania świadczeń oraz o przysługujących Wolontariuszowi prawach i ciążących obowiązkach, jak również zapewnić dostępność tych informacji.
 3. Korzystający zobowiązuje się poinformować Opiekuna prawnego i Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§ 7

Wolontariusz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celu organizacji i promocji wolontariatu przez …………………. (nazwa organizatora wolontariatu).

Zapis ten umożliwia Korzystającemu kontakt z wolontariuszem w trakcie trwania porozumienia oraz korzystanie ze zdjęć z wizerunkiem wolontariusza, wykonanych podczas trwania porozumienia, w celu promowania i organizowania wolontariatu w organizacji/instytucji po zakończeniu trwania porozumienia. Treśc zapisu musi być zgodna z Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

[OPCJA] § 8

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z: (…)

[OPCJA] § 9

 1. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet
  na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
 2. Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po dostarczeniu przez Wolontariusza stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków.

Korzystający może, ale nie musi zwracać dodatkowe koszty, które Wolontariusz ponosi w ramach odbywania wolontariatu. Jeśli Korzystający zdecyduje się na umieszczenie tego punktu w porozumieniu, powinien uszczegółowić jakie to mogą być koszty oraz jakie są zasady ich zwrotu.

§ 10

 1. Wolontariuszowi wykonującemu świadczenia w okresie powyżej 30 dni przysługuje ubezpieczenie podstawie odrębnych przepisów z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
 2. Wolontariuszowi wykonującemu świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni Korzystający zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania porozumienia.

§ 11

Opiekun ustawowy ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w trakcie realizacji akcji, spowodowane przez Wolontariusza.

§ 12

Wolontariusz zobowiązany jest do wskazania osoby, którą należy poinformować w razie wypadku:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………

§ 13

Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście i bez zgody Korzystającego nie może powierzyć wykonania świadczeń innej osobie.

§ 14

Wolontariusz może w każdym czasie wystąpić o wydanie przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.

§ 15

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Spory związane z niniejszym Porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Korzystającego.

§ 18

Porozumienie sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po …… dla Wolontariusza oraz Korzystającego.

 

Miejsce na podpisy Stron


Załącznik nr 1
Oświadczenie opiekuna prawnego

Ja (imię, nazwisko)………………………………………nr dowodu osobistego …………………………...............PESEL………………………………………………..adres zamieszkania ................. ……………………………... oświadczam, że: jestem opiekunem prawnym Wolontariusza (imię, nazwisko )………………………………………………..., oraz zapoznałem/am się z treścią porozumienia wolontariackiego i wyrażam zgodę na jego zawarcie.

Data i podpis
...............................................


Dodatkową częścią porozumienia z wolontariuszem w wieku 13-18 lat oraz załącznika podpisywanego przez opiekuna prawnego powinna być zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.