Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Współpraca w zakresie koordynacji i organizacji działań w projekcie senioralnego wolontariatu w Miejscach Aktywności Lokalnej w Warszawie.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W ramach współpracy przy realizacji programu wolontariatu międzypokoleniowego do zadań zaangażowanej osoby będzie należeć:

 • wsparcie działalności Punktu Wolontariatu Senioralnego w CAM
 • współpraca z wolontariuszami Punktu Wolontariatu Senioralnego CAM, w tym wspólne opracowywanie założeń funkcjonowania punktów wolontariatu senioralnego w MALach;
 • opracowanie i wdrożenie planu powstania punktów wolontariatu senioralnego w 3 wybranych MALach;
 • bieżące wsparcie pracowników MALi w punktów wolontariatu seniorlanego w MALach;
 • bieżący kontakt z osobami starszymi odwiedzającymi wybrane MAL oraz CAM „Nowolipie”;
 • promocja idei wolontariatu wśród osób starszych;
 • przygotowywanie materiałów oraz tekstów promujących wolontariat seniorlanego w warszawskich MAL;
 • wspieranie wolontariuszek i wolontariuszy przy realizowanych działaniach;
 • promocja wolontariatu międzypokoleniowego w środowisku lokalnym;
 • opracowanie raportu podsumowującego pilotaż powstania punktów wolontariatu senioralnego w wybranych MALach
 • współpraca z zespołem pracowników CAM oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • tworzenie teksów promocyjnych i relacji z działań,
 • wsparcie Zespołu CAM „Nowolipie" w bieżących działaniach.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

Wymagania oczekiwane:

 • doświadczenie we współpracy z wolontariuszkami i wolontariuszami lub własne doświadczenia wolontariackie;
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi,
 • umiejętność analizy, wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji;
 • umiejętność pisania i redagowania testów,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność autoprezentacji i swoboda wypowiedzi na forum publicznym.
 • doświadczenie w organizacji szkoleń,
 • doświadczenie w organizacji różnorodnych wydarzeń lokalnych;
 • doświadczenie w obsłudze narzędzi internetowych;
 • znajomość języka angielskiego.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w realizacji działań lokalnych oraz w projektach społecznych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.);
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 % wartości oceny (max. 20 pkt.);
 • doświadczenie w pracy z wolontariuszami lub własne doświadczenie wolontariackie – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.);
 • wiedza w zakresie animacji społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.).

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz CV i list motywacyjny.
b) Ofertę wraz CV wraz listem motywacyjnym należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b) Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
c) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
d) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
e) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres).
f) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
g) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty

Dodatkowe informacje

Zapytanie ofertowe


Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dot. danych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dot. danych przetwarzanych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"