Nieprzerwanie od 2017 roku realizujemy komleksową ofertę wsparcia, z myślą o wszystkich stołecznych organizatorach i koordynatorach wolontariatu - zarówno z instytucji, jak i z organizacji pozarządowych. W ramach naszej oferty można bezpłatnie korzystać m.in. ze szkoleń, poradnictwa, debat, konkursów, wizyt studyjnych i superwizji. Warszawscy organizatorzy wolontariatu są także zapraszani na Dzień Koordynatora Wolontariatu, Festiwal Wolontariatu oraz do udziału w konkursie na najlepszego warszawskiego Koordynatora Wolontariatu.

W ramach oferty przygotowaliśmy dla Was:

  • Ofertę grupową

Szkolenia "formalne" – zakres szkoleń pozwoli koordynatorom na rozpoczęcie współpracy z wolontariuszami, przygotowanie się od strony formalnej do organizacji wolontariatu, rozwinięcie współpracy i wprowadzenie nowych form wolontariatu. Tematyka będzie obejmowała: diagnozę potrzeb instytucji/organizacji, rekrutację, przygotowanie i szkolenie wolontariuszy, planowanie pracy wolontariuszy i komunikację z wolontariuszami, sposoby na motywowanie wolontariuszy, podsumowywanie pracy i ewaluację wolontariatu, osadzanie wolontariatu w instytucji/organizacji, promocję wolontariatu.

Szkolenia "relacyjne" – szkolenia obejmą relacyjną stronę współpracy z wolontariuszami, m.in. komunikacja interpersonalna, praca z grupą, tworzenie grupy, podsumowanie pracy wolontariuszy, zakończenie współpracy, rozwój kompetencji przez wolontariat, motywowanie wolontariuszy, sprawną komunikacja z grupą, pracę w stresie, przekazywanie wiedzy, rozwiązywanie sytuacji trudnych, umiejętność udzielania wsparcia, pracę i utrzymywanie relacji w warunkach stresujących i wymagających.

Wizyty studyjne – uzupełniająca forma rozwoju i wsparcia organizatorów i koordynatorów wolontariatu służyć będzie m.in. wymianie doświadczeń, inspiracji do działania oraz promocji dobrych praktyk funkcjonowania wolontariatu. Organizatorzy wolontariatu uczestniczący w wizytach poznają projekty z udziałem wolontariuszy, zasady organizacji ich pracy, nawiążą kontakty z koordynatorami, poszerzą horyzonty w zakresie możliwości podejmowania innych działań z udziałem ochotników.

Mini konferencje – planujemy organizację dwóch mini konferencji rocznie: Festiwalu Ochotników Warszawskich w czerwcu i Dnia Koordynatora Wolontariatu w grudniu. W programie obu wydarzeń znajdą się działania o różnej formule z udziałem koordynatorów i koordynatorek wolontariatu, m.in. warsztaty, dyskusje, prezentacje dobrych praktyk czy też inspirujące spotkania.

Superwizje grupowe  – superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi, jej celami jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy, poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, osiągają lepsze wyniki swojej pracy, działają bardziej profesjonalnie. Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Superwizje grupowe są okazją do przepracowania tematów wspólnych dla uczestników grupy.

Szczegółowe informacje terminach i sposobie zapisów na szkolenia, wizyty studyjne, mini koferencje oraz superwizje znajdują się w zakładce Wydarzenia i szkolenia.

 

  • Ofertę indywidualną

Poradnictwo – indywidualna praca eksperta z organizatorami i koordynatorami polegająca na omówieniu konkretnego zagadnienia/zagadnień dotyczących realizowanego lub wdrażanego programu wolontariatu u danego organizatora. 

Szkolenie indywidualne – propozycja dla osób, które albo są bardzo doświadczonymi koordynatorami wolontariatu i oferta szkoleniowa już im nie wystarcza, a potrzebują przepracowania bardzo konkretnego tematu z innym doświadczonym koordynatorem lub szkoleniowcem, albo dla osób, których potrzeba merytoryczna jest tak szczegółowa/specyficzna, że wykracza poza ofertę szkoleniową projektu. 

Coaching – możliwość indywidualnego wsparcia dla koordynatora/dla całego zespołu lub jego wybranych członków. Spotkania coachingowe będą służyły wzmocnieniu osoby koordynatora wolontariatu lub zespołu odpowiedzialnego za współpracę z wolontariuszami. Bedzie to proces nastawiony na rozwój zasobów służących lepszemu zarządzaniu zespołem wolontariackim. 

Wellbeing – zajęcia ogólne, przydatne wszystkim do podnoszenia samopoczucia w pracy, panowania nad stresem, utrzymywania work-life balace, np. godzinne zajęcia z psychologiem, terapeutą, wpierające koordynatorów wolontariatu w dbaniu o siebie. Celem jest danie koordynatorom przestrzeni do zadbania o siebie, odpoczynku, rozmowy w bezpiecznym środowisku. 

Superwizje indywidualne – są dodatkową propozycją dla uczestników superwizji grupowych lub osób, które nie brały w nich udziału, a potrzebują indywidulanie przepracować zagadnienie związane z pracą koordynatora wolontariatu. Superwizje indywidualne są poświęcone tematom, których uczestnicy nie chcą bądź nie mogą omawiać na forum grupowym.

Zgłoszenia do udziału w poradnictwie, szkoleniach indywidualnych, spotkaniach coachingowych oraz wellbeingowych przyjmujemy mailowo – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  • Program dla NGO

Program profesjonalizacji wolontariatu w NGO – celem udziału organizacji w programie będzie: umożliwienie uczestnikom dokonania analizy posiadanych zasobów oraz zdefiniowanie potrzeb w zakresie organizacji i rozwoju wolontariatu, określenie misji i wizji wolontariatu, sprecyzowanie profilu wolontariusza, zadań i świadczeń dla wolontariuszy, zaplanowanie promocji, rekrutacji, motywowania wolontariuszy i komunikacji z nimi, opracowanie systemu wprowadzania wolontariuszy do organizacji i podsumowywania działań. W efekcie uczestnictwa w programie wszyscy uczestnicy powinni wypracować i wdrożyć w swojej organizacji wewnętrzny dokument, regulujący wszystkie ww. aspekty, którego celem będzie osadzenie na stałe wolontariatu w danej organizacji, a także mieć możliwość podjęcia dodatkowych kwestii, indywidualnie potrzebnych w ich organizacji w obszarze wolontariatu. Każda z organizacji biorąca udział w programie będzie mogła zrealizować własny projekt do kwoty 6000 zł.

O terminach i sposobie zgłoszeń do programu poinformujemy za pośrednictwem Miejskiego Portalu Wolontariatu.


Szczegółowe pytania w sprawie oferty wsparcia prosimy kierować do realizatora:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Koordynator: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 514 777 399


Dzięki ofercie wsparcia dla organizatorów każdego roku ponad 300 osób z warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych poszerza swoją wiedzę i zyskuje skuteczne narzędzia do współpracy z ochotnikami i ochotniczkami.


Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.