Regulamin Konkursu „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2021”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2021”, zwanego dalej „Konkursem”, jest miasto stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie (00-950) przy pl. Bankowym 3/5, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpocznie się 2 grudnia 2021r. (czwartek) w momencie opublikowania posta konkursowego w serwisie Instagram i będzie trwać do 9 grudnia 2021r. (czwartek), do godz. 23:59.
 3. Celem Konkursu jest promocja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz idei wolontariatu w Warszawie i projektu „Ochotnicy warszawscy”.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje oraz oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego Zgłoszenia a także udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania zgłoszenia obejmującego pracę konkursową poprzez jej udostępnienie:
  a) na stronie internetowej Organizatora
  b) na profilu serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

§ 2. Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się na profilu projektu Ochotnicy warszawscy na Instagramie: https://www.instagram.com/ochotnicy_warszawscy/
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste w serwisie Instagram.
 3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do posta konkursowego opublikowanego przez Organizatora na profilu projektu Ochotnicy warszawscy https://www.instagram.com/ochotnicy_warszawscy/ - uczestnik przed opublikowaniem pracy konkursowej powinien wyrazić chęć udziału w konkursie komentując post konkursowy.
 4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pracy konkursowej (grafika lub rysunek) w formie posta na własnym profilu na Instagramie, a także oznaczenie jej #ochotnicywarszawscy oraz @ochotnicy_warszawscy. Zadanie może być wykonane własnoręcznie lub w dowolnym programie graficznym; powinno zawierać wybrany przez Uczestnika cytat związany z pomocą, dobroczynnością lub wolontariatem.
 5. Kryteria oceny zadania konkursowego: kreatywność, zgodność z tematem, opublikowanie pracy konkursowej w terminie i w sposób określonym w regulaminie.
 6. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie Zespołu Rozwoju Wolontariatu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
 7. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.

§ 3. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy gadżetów projektu „Ochotnicy warszawscy”.
 2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora uczestnikom Konkursu, który w sposób najbardziej kreatywny i zgodny z tematem, według oceny Komisji Konkursowej, zinterpretuje temat konkursowy.
 3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi od profilu projektu Ochotnicy warszawscy do nadesłanego Komentarza zgłoszeniowego.
 4. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na Instagramie za pośrednictwem profilu projektu Ochotnicy warszawscy: https://www.instagram.com/ochotnicy_warszawscy/

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, identyfikatora i adresu do korespondencji. Udzielam zgody w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, a także prezentacji jego wyników. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

§5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w § 4.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.
 2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Kruczkowskiego 2 oraz na Miejskim Portalu Wolontariatu pod adresem: www.ochotnicy.waw.pl/konkurs.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na Miejskim Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl/konkurs.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.