Oferowane wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Jeśli jesteś przedstawicielem podmiotu lub osobą, która chciałaby zaoferować w ramach pomocy uchodźcom nieodpłatnie swoje usługi, przekazać większe ilości darów czy nawiązać współpracę i w inny sposób wesprzeć działania m.st. Warszawy na rzecz Ukrainek i Ukraińców, wypełnij poniższy formularz.

Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Uzupełnij pole!
Zgoda jest wymagana!
Zgoda jest wymagana!

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE ZGODY)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  • podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
 3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w tym samorządy zawodowe i związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe jednostki organizacyjne, samorządowe osoby prawne oraz organizacje pozarządowe działające w interesie pracowników ochrony zdrowia.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.