Teatr Studio im.St.I. Witkiewicza w Warszawie

Teatr Studio im.St.I. Witkiewicza w Warszawie

Adres organizatora

Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Polska

O organizacji

STUDIO teatr­ga­le­ria to pra­cow­nia arty­styczna, miej­sce twór­czych poszu­ki­wań pro­wa­dzo­nych przez arty­stów róż­nych dzie­dzin sztuki. W nawią­za­niu do swo­jej awan­gar­do­wej tra­dy­cji, z Wit­ka­cym jako patro­nem, STUDIO jest prze­strzenią wol­nej wypo­wie­dzi, w któ­rej prze­ni­kają się różne dys­cy­pliny: teatr, sztuki wizu­alne, muzyka, film. Zgod­nie z myślą autora teo­rii Czy­stej Formy zapra­szani do współ­pracy twórcy będą mieli tu moż­li­wość pro­wa­dze­nia eks­pe­ry­men­tów este­tycz­nych. STUDIO nie two­rzy pro­gramu, ale MIEJSCE, w któ­rym można myśleć ina­czej niż w zapro­gra­mo­wa­nej przez poli­ty­ków rze­czy­wi­sto­ści. STUDIO chce tę rze­czy­wi­stość zmie­niać. Punk­tem wyj­ścia jest dla nas pyta­nie o przy­szłość teatru arty­stycz­nego w Pol­sce i w Euro­pie, a kon­kret­nie o to, w jaki spo­sób może on bro­nić swo­jej pozy­cji w obec­nej sytu­acji spo­łecz­nej, eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej. STUDIO to miej­sce otwarte i demo­kra­tyczne. Nie ma tu uprzy­wi­le­jo­wa­nych, wszyst­kich obo­wią­zują te same zasady pracy, a także wol­ność w dobo­rze tema­tów i środ­ków wyrazu. Liczy się kon­cep­cja, a nie kon­wen­cja, part­ner­stwo, a nie gwiaz­dor­stwo. Aktor STUDIO jest świa­do­mym arty­stą, któ­rego rola w spek­ta­klu nie ogra­ni­cza się do bycia ele­mentem insce­ni­za­cji.

E-mail

edukacja@teatrstudio.pl

Telefon

663770850
Wyślij rekomendację dla tego organizatora