POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH - WZÓR

klikając tutaj możesz ściągnąć wzór porozumienia do samodzielnej edycji


zawarte w dniu data w miejsce pomiędzy:

Nazwa podmiotu, z siedzibą w adres organizacji, nr KRS, reprezentowanym przez osoba reprezentująca organizację

zwanym dalej „Korzystającym”,

a

Imię i nazwisko wolontariausza legitymującym/a się dowodem osobistym/ legitymacją szkolną/ legitymacją studencką/ paszportem o numerze numer dokumentu, PESEL numer PESEL, zamieszkałym/a adres wolontariusza,

zwanym dalej „Wolontariuszem/Wolontariuszką.”

Wstęp

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy. Wolontariusz/Wolontariuszka oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń, Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1.

  1. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi/ce, a Wolontariusz/ka dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
    (lista zadań wykonywanych przez Wolontariusza/kę)
  2. Czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w obecności .......(imię i nazwisko opiekuna/koordynatora wolontariusza/ki).... w następujący sposób: .................................................

§ 2.

Strony Umowy uzgadniają, że czynności określone w § 1 ust. 1 będą wykonywane w okresie od .......(data rozpoczęcia)...... do .......(data zakończenia)........ Miejscem wykonywania czynności będzie ..............................................................................................................

§ 3.

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:

  1. Wolontariusz/ka jest obowiązany/a wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
  2. Wolontariusz/ka za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4.

Korzystający zobowiązuje się zapewnić Wolontariuszowi/ce bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego/nią świadczeń. Korzystający na czas wykonywania świadczeń przekazuje Wolontariuszowi/ce następujące środki ochrony indywidualnej: ...............................................(lista)...............................................

§ 5.

Korzystający zobowiązuje się pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez Wolontariusza/kę, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego w następujący sposób: ...............................................................................................................

§ 6.

Korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza/kę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 7.

Korzystający pokrywa, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariusza/ki.

§ 8.

Wolontariusz/ka zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku w wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę Korzystającego. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z: ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

§ 9.

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za ..... dniowym wypowiedzeniem. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności: ......................(lista)........................

§ 10.

Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszego Porozumienia strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia, przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Korzystającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.