Edyta Fiećko z Dentons Business Services EMEA przybliża kwestie związane z wolontariatem pracowniczym. 

Zdjęcie przedstawiające Edytę Fiećko

Jakie korzyści płyną dla firmy z rozwijania programu wolontariatu pracowniczego?

Edyta Fiećko: Na pewno wzrost zaangażowania i budowanie kapitału społecznego – wolontariat pracowniczy daje pracownikom możliwość realizacji swoich zainteresowań i wykorzystania kompetencji w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariat akcyjny jest też wspaniałą formą integracji zespołowej i między zespołami.

Jakimi kryteriami kieruje się Dentons przy wyborze organizacji pozarządowych, które chce wspierać poprzez wolontariat pracowniczy?

E.F.: Działalność organizacji, które wspieramy wolontariatem pracowniczym w Dentons Business Services, musi być w zgodzie z naszą wewnętrzną polityką Global Code of Conduct and Ethics oraz realizować cele Agendy 2030 ONZ. Kancelarie Dentons oferują również usługi prawnicze pro bono, które mają przyczyniać się do wspierania dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ochrony praw człowieka oraz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Proces wyboru klientów pro bono jest nieco bardziej skomplikowany z uwagi na obowiązek działania z tzw. należytą starannością, na przykład po to, by uniknąć potencjalnego konfliktu interesu z innymi naszymi klientami.

Co motywuje pracowników firm do zaangażowania w wolontariat?

E.F.: Myślę, że to bardzo indywidualna sprawa. Nasze podejście opiera się na budowaniu kultury zachęcającej do działalności na rzecz społeczności lokalnej, gdzie z jednej strony proponujemy cykliczne akcje z naszymi partnerskimi fundacjami, a z drugiej dajemy pracownikom narzędzia do wspierania organizacji bliskich ich sercu, poprzez oferowanie dodatkowego pełnopłatnego dnia urlopu na wolontariat oraz politykę mikrograntów charytatywnych, o które mogą wystąpić pracownicy by wesprzeć wybraną przez siebie organizację pozarządową.

Co powinny wiedzieć firmy, które dopiero rozpoczynają wdrażanie wolontariatu pracowniczego?

E.F: Zdawać sobie sprawę jak duże znaczenie ma wsparcie zarządu oraz kadry kierowniczej. Pracownicy muszą czuć, że udział w akcjach wolontariackich jest wspierany i doceniany.

Czy Dentons angażuje się w wolontariat długoterminowy, czy akcyjny? Dlaczego?

E.F: Robimy i jedno, i drugie. Nasze biuro Dentons Business Services od wielu lat wspiera na różnych płaszczyznach dwie fundacje – Habitat for Humanity Poland oraz Fundację Robinsona Crusoe. Obie fundacje wspieramy finansowo, materialnie oraz kompetencyjnie. W przypadku wolontariatu akcyjnego, bardzo często inicjowanego oddolnie przez pracowników, zapraszamy do współpracy również inne organizacje pozarządowe, o ile spełniają warunki, o których wspominałam wcześniej. Takie podejście umożliwia nam z jednej strony maksymalizację wsparcia w kluczowych dla nas obszarach. Z drugiej strony słuchamy pracowników i tego co jest dla nich ważne, bo oni są ważni dla nas jako firmy.

Czy w ramach wolontariatu pracownicy wspierają instytucje lub organizacje pozarządowe swoimi kompetencjami?

E.F.: Jak najbardziej. Wolontariat ma różne oblicza – czasem walutą jest czas, jak np. przy tegorocznej akcji z Habitat for Humanity, gdzie nasi pracownicy skręcali meble przeznaczone na potrzeby beneficjentów Programu Najmu Społecznego. Przy wolontariacie kompetencyjnym z kolei pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacją, której pomagają. Przykłady z naszego doświadczenia, to wsparcie coachingowe i doradztwo rekrutacyjne, które zaoferowaliśmy organizacji w okresie dużego wzrostu.

W jaki sposób wygląda koordynacja akcji wolontariackiej z perspektywy firmy? (Czy jest osoba oddelegowana do organizacji wolontariatu pracowniczego? Czy dużo czasu musi poświęcić na przygotowanie akcji? Na czym polegają jej obowiązki związane z wolontariatem pracowniczym?)

E.F.: W Dentons Business Services mamy komitet CSR, który działa niemal od początku istnienia naszego biura, czyli 2016 roku. Jest to nieformalna grupa pasjonatów. Spotykamy się regularnie, tworzymy i planujemy wspólnie przedsięwzięcia, w tym akcje wolontariackie. Następnie zapraszamy innych pracowników do udziału w nich. Jesteśmy również otwarci na potrzeby i pomysły osób spoza komitetu – bardzo często to właśnie one są inspiracją różnych inicjatyw.
Ponieważ zaangażowanie społeczne jest ważną częścią naszej kultury organizacyjnej, od około 2 lat koordynacja akcji CSR i wolontariackich weszła formalnie w zakres moich obowiązków. Jeśli chodzi o samą logistykę akcji, dużym wsparciem jest znalezienie doświadczonej organizacji partnerskiej. W tej kwestii mamy dużo szczęścia, bo zarówno Habitat for Humanity, jak i Fundacja Robinsona Crusoe mają swoje flagowe programy, gdzie nasza rola polega głównie na dopięciu kwestii formalnych oraz rekrutacji wolontariuszy.

O jakich aspektach formalnych trzeba pomyśleć organizując wolontariat pracowniczy?

E.F.: Na pewno warto mieć politykę regulującą wolontariat pracowniczy, która jasno określa kto, kiedy i na jakich zasadach może się zaangażować. Poza tym – przy wolontariacie akcyjnym trzeba zadbać m.in. o umowę o współpracy (jeśli organizujemy akcję z partnerem społecznym), a także o odpowiednie ubezpieczenie czy np. szkolenie BHP.

 

Rozmowa: Marta Łochowska

Zdjęcie przekazane przez rozmówczynię.