Warszawskie ośrodki pomocy społecznej są z pewnością jednymi z największych organizatorów wolontariatu w Warszawie. To dlatego podejmujemy działania wspierające rozwój wolontariatu w tych instytucjach. Z cyklu szkoleń i warsztatów dla OPS-ów realizowanych w ramach projektu Ochotnicy warszawscy w ciągu najbliższych miesięcy skorzysta aż 18 placówek. Celem tego programu jest przede wszystkim wsparcie w bieżącej pracy związanej z rozwijaniem wolontariatu w OPS-ach, a także integracja środowiska koordynatorów wolontariatu. 

Kilkunastu uczestników szkolenia dla ośrodków pomocy społecznej stojących obok stawu na Bemowie

Tegoroczny program rozwoju wolontariatu dla OPSów zakłada m.in. 5 szkoleń grupowych, w trakcie których uczestnicy poznają dobre praktyki organizacji wolontariatu, stworzą indywidualne plany działania oraz dowiedzą się o tym, jak mądrze budować i motywować zespół wolontariuszy, tak by czuli się oni docenieni i zaangażowani. Ponadto każdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma wsparcie finansowe, które będzie mógł przeznaczyć bezpośrednio na działania związane z promocją i wdrażaniem wolontariatu.

Zapytaliśmy koordynatora wolontariatu, a zarazem uczestnika tegorocznej edycji programu, Przemysława Skwarskiego z OPS na Bemowie o to, dlaczego warto włączać wolontariuszy w działalność OPS-ów.

Charakter pracy OPS-ów sprawia, że instytucje te przyciągają wolontariuszy i wolontariuszki chcących włączać się w działania pomocowe. Jaka jest główna motywacja osób, które do Państwa trafiają? Z jakimi podopiecznymi najczęściej pracują wolontariusze?

Przemysław Skwarski: Motywacja osób zgłaszających się do naszego Ośrodka jest zależna od wieku kandydata lub kandydatki. Najmłodsze osoby często motywowane są chęcią zdobycia punktów do świadectwa szkolnego. Zdarza się, że motywacją są rodzice, którzy proponują swoim dzieciom wolontariat jako formę aktywnego spędzania czasu. W ostatnim okresie motywacją wolontariuszy była sytuacja na świecie, spowodowana pandemią i konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z moich obserwacji wynika, że wolontariusze to osoby, które mają potrzebę dzielenia się swoimi zasobami, czasem, umiejętnościami. Można zatem powiedzieć, że motywacją jest chęć dawania, a tym samym pozostawienia po sobie śladu.

Jak wolontariusze mogą najlepiej przyczynić się do rozwoju Państwa instytucji? Jakiego rodzaju działania są najbardziej poszukiwane i potrzebne? Co mogą wnieść wolontariusze?

P.S.: Wolontariusze zazwyczaj są delegowani do zadań, które z przyczyn obiektywnych nie są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu zasobów Ośrodka. Dzięki działalności wolontariuszy można jednocześnie objąć pomocą większą liczbę osób. Wolontariusze stają się integralną częścią większych wydarzeń organizowanych przez Ośrodek. Dzięki współpracy z wolontariuszami możliwe jest uzupełnienie oferty OPS, włączanie lokalnej społeczności w aktywne spędzanie czasu. Wsparcie wolontariuszy zmienia obraz publicznej instytucji, jaką jest OPS, i postrzeganie jej przez mieszkańców.

Jakie widzi Pan wyzwania włączania wolontariuszy w działania OPS-ów?

P.S.: Myślę, że szczególną uwagę należy skierować na proces utrzymania wolontariuszy. Ochotnicy mogą łączyć społeczność lokalną z Ośrodkiem, być łącznikami z organizacjami pozarządowymi.

Jakie korzyści z włączania się w działalność ośrodków pomocy społecznej wynoszą według Pana wolontariusze? Czy dostają Państwo od nich informacje zwrotne?

P.S.: Dla wolontariuszy bycie wśród osób potrzebujących wsparcia to olbrzymia nobilitacja do działania. Ochotnicy są zachwyceni możliwością realnego wpływania na poprawę sytuacji osób znajdujących się w kryzysie. Rozmawiając z wolontariuszami mamy okazję dowiedzieć się o cudownych relacjach powstałych pomiędzy „pomagaczem”, a osobą korzystającą z pomocy.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Rozmowa: Fundacja Civis Polonus


Bezpośrednim realizatorem działania w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” jest Fundacja Civis Polonus.