W Warszawie został zrealizowany proces mający na celu uwspólnienie kryteriów przyznawania wpisu za udział w wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. To rekomendacja, którą przyjęły warszawskie szkoły. Opracowane kryteria są efektem pracy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.


Kryteria zostały skonsultowane z dyrektorami warszawskich szkół. Od marca do maja tego roku przeprowadzono spotkania z dyrektorami publicznych szkół podstawowych we wszystkich dzielnicach miasta. Na spotkaniach zostały zaprezentowane wypracowane założenia i dokumenty związane z wolontariatem szkolnym. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniach z dyrektorami szkół, rekomendujemy wdrożenie wspólnych kryteriów od początku roku szkolnego 2023/2024.


Rekomendowane kryteria przyznawania wpisu za wolontariat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego:

 • w wymiarze co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej;
 • godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w trakcie jednego roku szkolnego;
 • czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne;
 • godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.

Rekomendujemy umieszczanie wpisu na świadectwie dopiero po wypracowaniu przez ucznia łącznie 50 godzin wolontariatu. Wcześniejsze zaangażowanie ucznia w wolontariat nieprzekraczające 50 godzin, rekomendujemy odnotować w wewnętrznej dokumentacji szkoły, bez umieszczania tej informacji na świadectwie promocyjnym.

W wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp.) decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.

Rekomendujemy wdrożenie zaproponowanych powyżej kryteriów od roku szkolnego 2023/2024 dla klas 4, 5 i 6.


Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)

 • w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)
 • w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin
 • w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły.


Wypracowane dokumnety, które mogą być pomocne przy wdrażaniu zaproponowanych ktyteriów

 1. Rekomendowane kryteria i regulacje przejściowe
 2. Wzory porozumień wolontariackich z uczniami - wolontariuszami
 3. Wzór regulaminu wolontariatu w szkole z zaświadczeniem
 4. Wzór zaświadczenia o wykonywaniu wolontariatu poza szkołą
 5. Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a instytucją
 6. Ewidencja działań wolontariuszy dla nauczyciela - koordynatora
 7. Dzienniczek działań wolontariusza
 8. Prezentacja "Uwspólnienie kryteriów w warszawskich szkołach podstawowych"