W 2021 r. w ramach pilotażu wolontariatu lokalnego w dzielnicach, zaprosiliśmy do współpracy 3 z nich: Włochy, Wawer oraz Białołękę. W tym roku natomiast dołączyły do nich kolejne dwie – Targówek i Ursynów.

„Ochotnicy warszawscy” to projekt realizowany przez m.st. Warszawę od 2016 r. Ma on na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności społecznej, wsparcie aktywnie działających wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu. W kolejnej pięcioletniej odsłonie projektu rozwoju wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” na lata 2021-2025, jednym z priorytetów jest ułatwianie dostępu do oferty wolontariatu. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez tworzenie dzielnicowych sieci koordynatorów wolontariatu. Takie lokalne podejście spójne jest również ze strategią #Warszawa 2030.

W ramach podsumowania trwających już dwa lata działań, o to jak funkcjonuje Sieć Koordynatorów Wolontariatu w ich dzielnicy, postanowiliśmy zapytać organizatorów wolontariatu z Włoch.


Od kiedy rozwijają Państwo wolontariat lokalny jako Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy?

Danuta z Zespołu Spraw Społecznych dla Dzielnicy Włochy – koordynator dzielnicowy z ramienia Urzędu Dzielnicy Włochy: Projekt „Rozwój wolontariatu w dzielnicy Włochy” w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” realizujemy od 2020 roku. Jednakże nie zaczynaliśmy od podstaw. Realizowaliśmy już wspólnie działania partnerskie.
„Ochotnicy warszawscy” pomogli nam się zintegrować wokół wspólnego celu, odnaleźć przynależność do grupy koordynatorów wolontariatu w dzielnicy. Poznaliśmy się nawzajem, ale też dowiedzieliśmy się, jak bogate doświadczenia każdy z nas ma w swoich instytucjach, placówkach, czy organizacjach. Lokalnie wolontariat funkcjonuje od wielu lat, w Stowarzyszeniu Antymobbingowym im. Barbary Grabowskiej Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej, jak wspomina p. Jadwiga Piekarska - Prezes oddziału Warszawa – trwa od 15 lat.

Jak funkcjonuje Sieć koordynatorów wolontariatu na terenie Państwa dzielnicy?

Milena i Magda – koordynatorki wolontariatu z SP 227: Sieć wolontariacka w naszej dzielnicy angażuje wiele podmiotów, które pomimo wspólnego mianownika, jakim jest działalność pro-społeczna, specjalizują się w konkretnych dziedzinach i jako jednostki mają swoją "moc". Efektywność naszych działań tkwi jednak w synergii. Z roku na roku, dzięki rozleglejszym kontaktom pomiędzy koordynatorami oraz samymi wolontariuszami, coraz trafniej identyfikujemy potrzeby społeczności lokalnej, a co za tym idzie, niesiona pomoc jest wielopłaszczyznowa, konkretna i dedykowana. Daje to poczucie jeszcze większej sprawczości i nadaje sensu naszym działaniom.

Bożena – przedstawicielka organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich): Dzięki temu, że włączyliśmy się w sieciowanie koordynatorów wolontariatu mieliśmy okazję poznać grono ludzi, którzy już wcześniej funkcjonowali w sieci. Myślę, że było to wzajemne poznanie w sensie wizualnym, merytorycznym i towarzyskim.
Powstała prężna grupa osób, dla których ludzie i sprawy dotyczące naszej dzielnicy nie są obce.
Zaangażowanie w akcję Włochowska WielkaMoc przeobraziło się obecnie w szereg cyklicznych akcji, które służą mieszkańcom dzielnicy Włochy bez względu na wiek, zawód czy poglądy.
Nasze stowarzyszenie ze względu na swoją działalność, czyli niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom tych rodzin, nie stanowi białej plamy w sieci wolontariackiej. Tkwi w nas duży potencjał do wykorzystania w działaniach wolontariackich.

Ilona – koordynatorka wolontariatu w SP 94: Sieciowanie koordynatorów to przede wszystkim integracja, tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Jakie korzyści niesie sieciowanie koordynatorów wolontariatu na terenie Państwa dzielnicy?

Katarzyna – koordynatorka wolontariatu z SP 88: Widujemy się na corocznych (w tym, jak i w poprzednim roku) szkoleniach oraz na spotkaniach w Urzędzie Dzielnicy Włochy, ustalając przebieg akcji wolontariackich.
Jeżeli współpracujemy ze sobą, możemy pomóc większej liczbie osób, istnieje większe prawdopodobieństwo, że dotrzemy z pomocą do potrzebujących. Wymieniamy doświadczenia, pomysły przez co mamy szanse na ciekawsze, pozbawione błędów, akcje wolontariakcie.
Zachęcamy różne instytucje do dołączenia się do wolontariatu, włączamy też mniejsze instytucje do akcji wolontariackich.

Magdalena - koordynatorka wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy: Przede wszystkim wymianę doświadczeń i współpracę, która może zaowocować wspólnymi projektami na rzecz społeczności lokalnej.

Patrycja – CWRRW Ognisko Okęcie: Ogromne! Przede wszystkim możemy się lepiej poznać, wspólnie doprecyzowywać pomysły, ulepszać je. Korzystamy nawzajem ze swoich zasobów, potencjałów. Pomagamy sobie. Dzięki sieciowaniu budujemy społeczność, która razem może więcej.

Marlena, Ania i Aneta z Miejsca Aktywności Lokalnej: Sieciowanie koordynatorów wolontariatu na terenie dzielnicy Włochy ma korzystny wpływ na rozwój wolontariatu i budowanie wspierającej się społeczności. Sieciowanie umożliwia wymianę pomysłów, doświadczeń i zasobów.

Agnieszka z Ośrodka Sportu i Rekreacji: Sieciowanie koordynatorów wolontariatu na terenie Dzielnicy Włochy pozwala na lepszą współpracę pomiędzy jednostkami urzędu i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat lokalny. Wolontariat w Dzielnicy Włochy jest widoczny poza terenem dzielnicy i postrzegany jako fragment większego systemu.

Marlena z Domu Kultury „Włochy”: Dzięki sieciowaniu koordynatorów integrują się placówki działające w dzielnicy oraz pracownicy, co przede wszystkim ułatwia współpracę na rzecz wspólnych projektów.

Jakie działania realizowane są w ramach rozwoju wolontariatu lokalnego na terenie Państwa dzielnicy?

Danuta z Zespołu Spraw Społecznych: W 2022 roku mamy 6 projektów:

  • Włochowska WielkaMoc-Solidarni z Ukrainą
  • V Gala Wolontariatu 2022
  • „Sztuka nie wyklucza – mural na kamienicy”
  • „Świąteczne Centrum Wolontariatu we Włochach 2022”
  • „Międzypokoleniowe Włochy 2022”
  • „Ochotnicy” przedszkolakom, wspólnie czytamy, bawimy się i poznajemy tradycje…

W tych partnerstwach uczestniczyło razem 16 podmiotów, a rekordowo ok. 40 partnerów zaangażowało się w projekt Włochowska WielkaMoc- Solidarni z Ukrainą. Ok. 25 podmiotów uczestniczy też w szkoleniach i wspólnych systematycznych spotkaniach.

Czy mieszkańcy dzielnicy Włochy chętnie angażują się w wolontariat?

Magdalena - koordynatorka wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy: Z naszych doświadczeń wynika, że mieszkańcy dzielnicy chętnie włączają się w działania wolontariackie i dzielą się swoimi umiejętnościami oraz czasem z innymi. Różnorodność zajęć jakie proponuje Biblioteka w ramach wolontariatu (np. praca z nowościami książkowymi, udział w piknikach, pomoc w organizacji spotkań i warsztatów, praca z dziećmi i/lub seniorami) sprawia, że każda chętna osoba znajduje w Bibliotece miejsce dla siebie, swoich pasji i umiejętności.

Patrycja – CWRRW Ognisko Okęcie: Z perspektywy naszej placówki – Ogniska Okęcie, możemy śmiało powiedzieć, że tak. Naszymi beneficjentami są młodzi mieszkańcy dzielnicy Włochy i ich rodzice. Widzimy, że jeśli mają taką możliwość angażują się w działania pomocowe. W naszym Ognisku dajemy dzieciakom szansę na wzięcie udziału w wolontariacie, również poprzez działania w ramach partnerstw na rzecz wolontariatu.

Marlena, Ania i Aneta z Miejsca Aktywności Lokalnej: Wolontariuszami Ośrodka Pomocy Społecznej Włochy są w większości mieszkańcy naszej dzielnicy, zarówno uczący się i aktywni zawodowo, jak również osoby emerytowane.

Ilona – koordynatorka wolontariatu w SP 94: Mieszkańcy Włoch bardzo chętnie angażują się w wolontariat. Społeczność naszej Szkoły ma ogromne, wrażliwe na potrzeby innych, serca. Wśród nas jest wielu społeczników, którzy bezinteresownie i z zaangażowaniem działają na rzecz potrzebujących.
Każdy robi coś ważnego. Dla młodszych kolegów, dla niepełnosprawnej sąsiadki, dla organizacji, instytucji, czy zupełnie kogoś obcego.

Agnieszka z Ośrodka Sportu i Rekreacji: Tak, widoczne jest zaangażowanie mieszkańców Dzielnicy Włochy w działania wolontariatu. Chętnie współpracują z organizacjami lub w ramach organizacji lokalnych, włączają się w pomoc przy organizacji i realizacji wydarzeń lokalnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Danuta z Zespołu Spraw Społecznych: Włochowskie środowisko ma potencjał w ludziach. Partnerstwa i wspólne projekty powodują, że ten potencjał przekłada się na większą energię do działania. Każdy na swoją miarę i możliwości. Cechą włochowskiego wolontariatu jest też to, że staramy się dzielić zadaniami wg swoich talentów. Każdy odnajduje miejsce w partnerstwie i to jest fajne, że zarówno urzędnik, jak i społecznik z NGO, nauczyciel, czy pracownik socjalny mogą się razem spotkać i poczuć, że mają tak wiele wspólnego, a przede wszystkim, że mogą uzupełniać się swoim doświadczeniem, wiedzą i bardzo różnorodnymi umiejętnościami.
Doceniamy to, co nas wzajemnie wzmacnia i uczymy się pewnej kultury bycia w tak dużej różnorodności, poszukując czegoś, co nas łączy.

Jaki jest wolontariat w dzielnicy Włochy? Co go charakteryzuje?

Katarzyna – koordynator wolontariatu z SP 88: Wolontariat w dzielnicy Włochy charakteryzuje się troską o swoich współpracowników.

Weronika zaangażowana w wolontariat w Przedszkolu 71: Wolontariat działa prężnie, stara się poprzez swoje działania odpowiadać na potrzeby osób mniej zamożnych.

Magdalena - koordynatorka wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy: W placówkach bibliotecznych wolontariuszami są głównie uczennice i uczniowie z włochowskich szkół, którzy chcą zdobyć punkty. Ta motywacja nie wyklucza jednak zainteresowania pracą biblioteki: młodzi ludzie są punktualni, sumienni, ciekawi nowych wyzwań i chętnie się uczą. Są też ambasadorami Biblioteki w swoich środowiskach, rekomendując nasz wolontariat i promując działania placówek bibliotecznych.

Bożena – przedstawicielka organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich): Wolontariat na terenie dzielnicy Włochy tworzą dobrzy ludzie. Dzięki nim i ich zaangażowaniu prężnie działa sieć koordynatorów wolontariatu i wolontariusze.
Cechą charakterystyczną tej działalności jest otwartość i zaangażowanie w pracę ludzi młodych.

Patrycja z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: Myślę, że wolontariat w dzielnicy Włochy charakteryzuje to, że w jedno działanie włącza się wiele instytucji i organizacji. Jest przy tym dużo pozytywnej energii i wzajemnej życzliwości.

Marlena, Ania i Aneta z Miejsca Aktywności Lokalnej: Wolontariat we Włochach jest otwarty na ludzi i ich potrzeby. Daje możliwość działania, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji. Umożliwia także dokonywanie realnej zmiany, dając wolontariuszom poczucie wpływu na ważne wydarzenia.

Agnieszka z Ośrodka Sportu i Rekreacji: Wolontariat w Dzielnicy Włochy charakteryzuje dobra komunikacja koordynatorów i zaangażowanie lokalnych organizacji w wydarzenia lokalne. Działania widoczne są także poza terenem dzielnicy (Internet, prasa, tv).

Danuta z Zespołu Spraw Społecznych: Wolontariat w dzielnicy jest widoczny, zakorzeniony. Najważniejsze w całym procesie jego rozwoju są wzajemne relacje, o które staramy się dbać. Pomimo fluktuacji wolontariuszy, ale i koordynatorów, spotykamy się systematycznie, aby nowe osoby mogły na bieżąco uczestniczyć w różnych projektach.

Marlena z Domu Kultury „Włochy”: Wolontariat jest różnorodny! Każdy znajdzie coś dla siebie! Mamy koła wolontariackie w szkołach, prężnie działający wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Kultury i bibliotece, oraz we włochowskich organizacjach pozarządowych. Jest w czym wybierać.

Czy mają Państwo już jakieś plany na działania na kolejny rok?

Danuta z Zespołu Spraw Społecznych: Będziemy kontynuować tradycje wspólnych wyjazdowych twórczych warsztatów integracyjnych, obchodzić uroczyście Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, chcemy mieć kalendarz wspólnych projektów. Planujemy systematyczne spotkania koordynatorów wolontariatu. Będziemy szukać i zachęcać kolejnych liderów do nowych wyzwań. Naszym celem jest utrzymanie obranego kierunku na poszukiwanie przynależności, tworzenie wzajemnej siły oddziaływania, inspirowania i motywowania się właśnie w grupie koordynatorów wolontariatu.
„Ochotnicy warszawscy” w jakimś stopniu uregulowali nasze relacje, ale przede wszystkim poczuliśmy się ze sobą dobrze, w grupie ludzi o podobnym sposobie spojrzenia na świat.
Czekamy na kolejny rok i realizacje. Pozostaniemy przy naszych tradycjach, nie z powodu braku pomysłów, ale dlatego, że rozumiemy się już w tych działaniach, nauczyliśmy się pewnych wzajemnych zachowań i relacji. Poszukamy też nowych pomysłów i postaramy się zachęcić kolejne organizacje do włączenia się w partnerstwa.


Bardzo nas cieszy, że w Dzielnicy Włochy istnieje tak sprawnie działająca Sieć Koordynatorów Wolontariatu. Stanowi ona świetny przykład lokalnej integracji i współpracy. Trzymamy kciuki za wszystkie aktualne i przyszłe inicjatywy w Dzielnicy Włochy!

Jeśli interesują Was aktualności i newsy dotyczące wolontariatu lokalnego, koniecznie obserwujcie nasz portal oraz media społecznościowe: Facebook oraz Instagram.