Projekt „Ochotnicy warszawscy” to nie tylko cieszący się popularnością Miejski Portal Wolontariatu oraz darmowe szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy oraz koordynatorów. Nie mniej ważną częścią projektu są działania, w które od lat angażujemy stołeczne instytucje. Pracujemy nad rozwojem wolontariatu z bibliotekami, domami kultury, domami i ośrodkami pomocy społecznej, placówkami edukacji pozaszkolnej czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Żeby nie poprzestać na samych szkoleniach dla instytucji, dodatkowo przyznajemy wybranym instytucjom dofinansowanie na działania partnerskie instytucji w zakresie rozwoju wolontariat. Trwa już czwarta edycja tego działania, a my przedstawiamy Wam instytucje, które swoje projekty realizowały w poprzedniej, w roku 2021.

Jednym z takich projektów były działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10Zapraszamy Was do przeczytania relacji z tego działania, napisanej przez Katarzynę Kulik-Całą – koordynatorkę z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy od wielu lat realizuje program wolontarystyczny. Jedną z popularnych form wolontariatu jest pomoc dzieciom w nauce. Lata doświadczeń pokazały nam, że wolontariusze podczas realizacji tego typu zadań, napotykają na trudności i bariery. Są one związane m.in. z predyspozycjami i małą motywacją do nauki dzieci. Zauważyliśmy, że często są to dzieci zdiagnozowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stąd zrodził się pomysł uruchomienia działań wolontarystycznych w Poradni i wspólnego przeszkolenia wolontariuszy w zakresie wspierania dzieci w edukacji.

Pierwszym zadaniem było wprowadzenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zagadnienia prowadzenia wolontariatu. Od czerwca do listopada 2021 r., odbyły się spotkania koordynatora wolontariatu Ośrodka z dyrekcją i pracownikami Poradni. Wyznaczono pracownika zatrudnionego w Poradni do koordynacji działań wolontarystycznych. Spotkania dotyczyły aspektów prawnych, rekrutacji, potrzeb i zadań wolontariuszy oraz niezbędnej do działania dokumentacji.

W sierpniu 2021 r. Poradnia przystąpiła do poszukiwania wolontariuszy kierując informacje do Akademii Pedagogiki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zrekrutowano 10 wolontariuszy. W połowie września 2021 r. odbyło się szkolenie online z wolontariuszami i pracownikami Poradni. Koordynator Wolontariatu Ośrodka zapoznał wolontariuszy z prawami i obowiązkami wolontariuszy wynikającymi z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W sobotę w 25 września 2021 r. odbyło się także szkolenie wolontariuszy „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym. Szkolenie zrealizowało Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”.

Szkolenie wolontariuszy w ramach działań partnerskich OPS i Poradni

Warsztat dla wolontariuszy obejmował zagadnienia nawiązania dobrej relacji z dzieckiem, umiejętności w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracji i efektywności nauki, pozytywnej samooceny dziecka, zwiększania motywacji do nauki i technik uczenia. W szkoleniu wzięło udział 18 współpracujących z Ośrodkiem i Poradnią wolontariuszy. Szkolenie przebiegało w formie warsztatowej z wykorzystaniem różnych technik multimedialnych. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematyką poruszaną na szkoleniu, byli bardzo aktywni, a uzyskaną wiedzę chcą wykorzystać w praktyce.

Zdjęcie grupowe wolontariuszy po szkoleniu, na tle bannera z logotypami "Ochotników warszawskich"

Wolontariusze otrzymali t-shirty i torby ekologiczne z logo Ośrodka i napisem „Super Wolontariusz”.

Wolontariusze z otrzymanymi torbami, stojący pod budynkiem

Po szkoleniu wolontariusze Poradni zostali przydzieleni do swoich podopiecznych, podpisano porozumienia. Szkolenie zakończył słodko-słony poczęstunek.

W październiku 2021 r. wolontariusze ruszyli z zapałem do pomocy dzieciom. Zajęcia odbywały się w Poradni i OPS, wolontariusze otrzymali od personelu Poradni wskazówki i ćwiczenia do pracy z uczniami. Wolontariusze pracujący w poradni z dzieckiem mieli możliwość zapoznania się z procesem diagnostyczno-terapeutycznym.
W październiku odbyło się spotkanie integracyjne z wolontariuszami Ośrodka i Poradni w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1.

Wolontariusze siedzący w kręgu na krzesłach podczas spotkania integracyjnego

Spotkanie, które rozpoczęło się od zabawy integracyjnej prowadziła koordynator wolontariatu Ośrodka. W formie quizu powtórzono poznane wcześniej pojęcia Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kolejnym elementem spotkania było przeprowadzanie kwestionariusza niedokończonych zdań. Celem ćwiczenia było poznanie odczuć związanych z udzielaniem pomocy dzieciom. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem pysznej pizzy.

Pizza po spotkaniu integracyjnym

W listopadzie 2021 r. wolontariusze zarówno z Ośrodka jak i z Poradni kontynuowali pomoc dzieciom. Pracownicy Poradni zamówili materiały promocyjne, które zostały wręczone na spotkaniu wolontariuszom z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, jako podziękowanie za udział w projekcie.

torba i kubek jako forma podziękowania dla wolontariuszy

Wolontariusze realizujący projekt przed przystąpieniem do działań mieli okazję do skorzystania ze szkolenia, które ułatwiło im wykonywanie zadań wolontariackich w zakresie pomocy dzieciom w nauce. Realizowany projekt pozwolił na rozwój istniejącej współpracy, nie tylko w sprawach indywidualnych, ale również w formie projektowej. Projekt opierał się na dobrych praktykach prowadzenia wolontariatu w Ośrodku. Był też odpowiedzią na pojawiające się problemy w zakresie wyrównywania braków edukacyjnych na rzecz dzieci. Tego typu projekt partnerski, którego nadrzędnym celem był rozwój wolontariatu, był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 10 realizowany po raz pierwszy. Mamy nadzieję że będzie on początkiem jeszcze lepszej współpracy między instytucjami i stanie się inspiracją dla innych.

Tekst i zdjęcia przekazane przez Katarzynę Kulik-Całą z OPS Dzielnicy Bielany.


Jeżeli chcecie poznać inne projekty, przeczytajcie podsumowanie wszystkich partnerstw, zrealizowanych przez instytucje w 2019 i w 2020 r.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.