Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych to program, który jako pierwszy w Warszawie wsparł instytucje o podobnym profilu działalności we wdrażaniu wolontariatu. Na bazie tych doświadczeń przeprowadziliśmy podobne programy dla innych grup instytucji. 31 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się pierwsze spotkanie tegorocznej, VI już, edycji programu rozwoju wolontariatu w stołecznych bibliotekach.


Tegoroczny Program składa się z 3 części:

  1. Programu szkoleniowego dla bibliotek w celu przygotowania instytucji do współpracy z wolontariuszami oraz realizacji pierwszych pilotażowych projektów wolontariackich. W ramach tego etapu biblioteki uczestniczyć będą w 5 spotkaniach merytorycznych, wizytach studyjnych, ponadto otrzymują indywidualne wsparcie mentorskie oraz dofinansowanie na działania związane z rozwojem wolontariatu. Spotkanie podsumowujące program zaplanowane zostało na listopad br. Uczestniczyć w nim będą także dyrektorzy bibliotek.
  2. Forum Koordynatorów Wolontariatu w bibliotekach. Są to spotkania edukacyjno-sieciujące dla wszystkich zainteresowanych pracowników bibliotek, łącznie z osobami, które ukończyły już program szkoleniowy lub są w jego trakcie. Na rok 2022 zaplanowane są 3 Fora Koordynatorów Wolontariatu w bibliotekach.
  3. Sieci Mentorów Wolontariatu Bibliotecznego – wsparcie merytoryczne dla pracowników bibliotek przez osoby o dużym doświadczeniu w organizacji wolontariatu. Jest to grupa składająca się z 6 zrekrutowanych pracowników warszawskich bibliotek publicznych, którzy posiadają już duże doświadczenie w organizacji wolontariatu. Zadaniem mentora jest wspieranie merytoryczne pracowników bibliotek z mniejszym doświadczeniem współpracy z wolontariuszami.

prezentacja wprowadzająca do programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach

Na pierwszym szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się m.in. o funkcji wolontariatu w bibliotece i sposobach na realizację misji instytucji za jego pomocą, o metodach rekrutacji wolontariuszy oraz promocji wolontariatu w bibliotekach. Rozmawialiśmy także o aspektach formalno-prawnych niezbędnych do uruchomienia wolontariatu oraz szukaliśmy takich obszarów działań wolontariuszy, które najlepiej wspierają biblioteki w codziennej pracy. Ponadto podczas szkolenia odwiedził nas wolontariusz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który opowiedział o swoim wieloletnim doświadczeniu i motywacjach do działania.

część warsztatowa spotkania

uczestnicy spotkania podczas wizyty studyjnej

W tegorocznym programie szkoleniowym biorą udział przedstawiciele 15 filii bibliotecznych:


Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy jest realizowany w ramach projektu Ochotnicy warszawscy przez Fundację Civis Polonus.


Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu w Warszawie.