Prowadzenie warsztatów i zajęć animacyjnych, obsługa widza przy koncertach i spektaklach, organizowanie akcji ekologicznych, prowadzenie korepetycji dla dzieci i młodzieży – to tylko niektóre z działań, w które angażują się wolontariusze warszawskich domów kultury.

W 2019 roku warszawskie domy kultury wspierało ponad 300 wolontariuszy. Jest to efekt ogromnego zaangażowania i pracy koordynatorów wolontariatu, którzy przygotowują swoje placówki do przyjęcia wolontariuszy i kształcą się w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury.

A1cSzkolenie realizowane w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury rozpoczął się w 2018 roku. Wówczas we wszystkich domach kultury zostały wybrane osoby do współpracy z wolontariuszami, które wzięły i do tej pory biorą udział w szkoleniach i spotkaniach realizowanych w ramach programu.

Co roku do programu mogą dołączyć nowe domy kultury (te, które zostały niedawno otwarte) lub kolejne filie domów kultury, które są już w programie. W ten sposób, w 2020 roku, program obejmuje wsparciem szkoleniowym ponad 30 reprezentantów warszawskich domów kultury.

Jak wygląda kształcenie w ramach programu i przygotowanie placówki do świadomego rozwijania wolontariatu?

Każdy dom kultury w Warszawie wyznacza koordynatora wolontariatu. Koordynator jest osobą, która uczestniczy we wszystkich formach kształcenia przewidzianych w programie, wymienia się doświadczeniami z innymi placówkami oraz wprowadza zaczerpnięte pomysły i rozwiązania do swojej instytucji. W ramach programu odbywają się:

 • grupowe szkolenia, 
 • wizyty studyjne w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu,
 • spotkanie ze wszystkimi pracownikami w każdym z domów kultury, wprowadzające całą kadrę w ideę wolontariatu; spotkanie ma na celu stworzenie przyjaznego środowiska i zrozumienia dla wolontariuszy oraz przygotowanie w gronie wszystkich pracowników oferty dla wolontariuszy, odpowiadającej potrzebom instytucji,
 • spotkania z dyrektorami domów kultury, na których podkreślana jest rola koordynatora wolontariatu w instytucji oraz obustronne korzyści ze współpracy z wolontariuszami.
 • Domy kultury, przez pierwsze dwa lata programu, otrzymują dofinansowanie na rozwój wolontariatu. Dofinansowanie mogą przeznaczyć na bieżące działania z wolontariuszami, np. ubezpieczenie dla wolontariuszy, podziękowania dla wolontariuszy, stroje, identyfikatory...
 • Domy kultury mogą skorzystać również z dofinansowania partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu.

A13Materiały promujące wolontariat w Wolskim Centrum Kultury

Program podzielony jest na dwa etapy:

 • I etap (pierwszy rok): uczestnicy tworzą założenia programu wolontariatu w domach kultury, przygotowują instytucję do przyjęcia wolontariuszy, przeprowadzają pierwsze akcje z wolontariuszami.
 • II etap (drugi rok): instytucje skupiają się na bieżącej współpracy z wolontariuszami, pracują nad metodami komunikacji i motywacji wolontariuszy. Próbują nawiązywać również pierwsze partnerstwa z innymi instytucjami, w celu organizacji wspólnych działań dla wolontariuszy.

Po tych dwóch latach, uczestnicy programu stają się jego Ambasadorami. Zadaniem Ambasadorów jest wspieranie pracowników domów kultury z mniejszym doświadczeniem w organizacji wolontariatu. Ambasadorzy skupiają się również na budowaniu partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie (więcej na ten temat poniżej).

Początek programu to intensywne szkolenia. Podczas pierwszego etapu koordynatorzy potrzebują najbardziej wiedzy i dobrych praktyk. Szkolenia prowadzone są przez trenerów Fundacji Szkoła Liderów. Koordynatorzy poznają m.in. aspekty formalno-prawne niezbędne do uruchomienia wolontariatu, standardy współpracy z wolontariuszami oraz narzędzia projektu „Ochotnicy warszawscy”, dowiadują się jak budować markę wolontariatu w swojej placówce, jak motywować wolontariuszy i komunikować się z nimi, poznają specyfikę pracy z konkretnymi grupami – młodzieżą, seniorami, osobami z niepełnosprawnością czy obcokrajowcami. Opracowują wspólnie z trenerami program wolontariatu, który będą stopniowo wprowadzać przez kolejne miesiące. 

A3 Szkolenie w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury

Na drugim etapie programu, kiedy domy kultury współpracują już z wolontariuszami, program koncentruje się na wymianie doświadczeń, sieciowaniu, inspirowaniu się wzajemnie i wzmacnianiu dobrych praktyk. 

Partnerstwa instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu 

Domy kultury, które ukończyły program kształceniowy, stawiają kolejny krok naprzód - wychodzą ze swoimi działaniami poza teren instytucji. Instytucje są zapraszane do konkursu na dofinansowanie partnerstw rozwijających wolontariat. Celem tego działanie jest zainicjowanie współpracy między różnymi instytucjami na rzecz rozwoju i promocji idei wolontariatu w Warszawie. Partnerstwo powinno składać się przynajmniej z dwóch instytucji publicznych. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na działania rozwijające i promujące wolontariat w tych instytucjach. Środki można wydatkować na przykład na:

 • organizację wspólnego wydarzenia związanego z wolontariatem,
 • wspólną promocję wolontariatu, 
 • specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy lub koordynatorów wolontariatu.

A10Wydarzenie z udziałem wolontariuszy w Domu Kultury Włochy

W 2019 roku odbył się pilotaż tego działania, w ramach którego zostały nawiązane trzy z partnerstwa z udziałem domów kultury:

 • partnerstwo Mokotów, organizujące Mokotowskie Dni Wolontariatu (Centrum Łowicka, Dom Kultury KADR, Dom Kultury Dorożkarnia, Służewski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy), 
 • partnerstwo Rembertów (Dom Kultury Wygoda, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy), organizujące międzypokoleniowy piknik dla wolontariuszy,
 • partnerstwo Wawer (Wawerskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy), organizujące Wawerski Dzień Promocji Wolontariatu

Konkurs na dofinansowanie partnerstw spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony instytucji. W związku z tym, jest powtarzany w 2020 roku, a pula środków przeznaczona na ten cel wzrosła trzykrotnie.

Karolina Karolina Kłosińska, koordynatorka Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury

galaPodsumowanie Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury


Zdjęcia zostały przekazane przez uczestników Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury. 


Chcesz działać wolontariacko w warszawskim domu kultury? Sprawdź najaktualniejsze oferty z kategorii "kultura" dostępne na www.ochotnicy.waw.pl


Program rozwoju wolontariatu w domach kultury jest realizowanych przez m.st. Warszawa we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów, w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".